Mer än hälften av Vårdförbundets 21 lokala avdelningar har i år begärt in statistik från arbetsgivarna över hur mycket övertid Vårdförbundets medlemsgrupper tvingades arbeta förra året. Det visar en enkät som Vårdfokus gjort.

– Det är ingenting som vi gör rutinmässigt utan bara när vi får ovanligt många signaler från medlemmarna om att de tvingats arbeta mer än tillåtet. Och det fick vi efter semesterperioderna i somras, då Region Skåne hade stora bemanningsproblem, säger Janet Parmvi, ombudsman på Vårdförbundet i Skåne.

7 000 timmar i Skåne

När hon i våras begärde in uppgifter om hur mycket övertid som lagts ut i regionen under 2014 fann hon att drygt hundra medarbetare tillsammans hade arbetat mer än 7 000 timmar extra, utöver de 200 timmars allmän övertid som arbetsgivaren har rätt att begära av varje enskild medarbetare.

Vårdförbundet förhandlar just nu med regionen för att ta reda på vilka särskilda skäl arbetsgivaren kan ange för alla dessa extra timmar. Om inte arbetsgivaren kan förklara det kommer förbundet att begära skadestånd. Vårdförbundet har räknat ut att de extra övertidstimmarna motsvarar nära 3,2 miljoner kronor.

Enskilt kollektivavtal eller extra övertid

Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och det finns särskilda behov kan arbetsgivaren tillsammans med facket teckna ett enskilt kollektivavtal för varje medarbetare om utökad allmän arbetstid, som mest 150 timmar om året.

Men arbetsgivaren måste inte alltid teckna avtal. 2011 gjordes ett tillägg i arbetstidslagen som gör det möjligt för arbetsgivaren att ta ut extra övertid om det finns särskilda skäl. Då behöver inte facket inte tillfrågas i förväg. Däremot kan huvudskyddsombudet i efterhand ifrågasätta om det verkligen fanns särskilda skäl.

– Sedan det nya tillägget kom har vi i princip inte fått en enda förfrågan om att skriva kollektivavtal om utökad allmän övertid. Vi misstänker att arbetsgivaren har satt de extra övertidsuttagen i system och hoppats på att ingen ska granska dem i efterhand, säger Janet Parmvi.

Ingen samlad bild

Någon samlad bild över hur mycket övertid som Vårdförbundets medlemsgrupper arbetar finns inte. Men förutom Skåne har ytterligare minst tio av Vårdförbundets lokala avdelningar i år begärt in uppgifter över förra årets övertidsuttag.

  • I Västmanland har Vårdförbundet begärt tvisteförhandling om över 5 000 timmar som man misstänker att det inte funnits särskilda skäl för.
  • I Västerbotten har man begärt en lokal tvist om 1 054 timmar.
  • I Östergötland tvistas det om 849 timmar.
  • I Västra Götaland har man på utvalda arbetsplatser funnit 960 timmar. Förhandlingar har inletts men ajournerats i väntan på att arbetsgivarens svar på vilka timmar som det verkligen funnits särskilda skäl för.
  • I Gävleborg har arbetsgivaren betalat ett skadestånd på 375 000 kronor för nära 900 timmars olovligt övertidsuttag.
  • I Jämtland har Vårdförbundet fått ett skadestånd på 100 000 kronor för 395 övertidstimmar.
  • I Södermanland har enskilda kollektivavtal för tecknats för sex medarbetare, medan skadestånd har betalts ut för en sjunde person där arbetsgivaren inte har kunnat redovisa särskilda skäl.
  • I Norrbotten har en tvist om 2 425 timmar tillfället lagts åt sidan för att tillsammans med arbetsgivaren försöka hitta en gemensam lösning för att minska övertider, jour och beredskap under innevarande år.
  • Även i Kronoberg, där Vårdförbundet funnit 3 743 timmar som det är osäkert om det funnits särskilda skäl för, väljer man dialog framför tvist.
  • Också i Värmland, där man hittat 2 812 extra övertidstimmar, väljer man den mjukare vägen. Man försöker få fram rutiner så att all övertid redovisas regelbundet av arbetsgivaren och att det i stället för extra övertid ska tecknas kollektivavtal om utökad allmän övertid.

Tidigare var övertid välkommet

Men siffrorna säger egentligen ingenting om i vilken utsträckning det har blivit vanligare med övertid. Enligt Cecilia Helldén, förbundsombudsman på Vårdförbundet och expert på frågor som rör hälsosamma arbetstider, går det inte att besvara frågan eftersom det aldrig har funnits någon heltäckande bild över hur stort övertidsuttaget är inom vården.

Hon berättar att förr om åren, när arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården inte var lika ansträngd som i dag, välkomnade många medlemmar möjligheten att arbeta över eftersom det gav dem en extra förstärkning av inkomsten.

Men med tanke på hur hårt pressad personalen i vården är i dag är tror hon att de inte längre är lika villiga att jobba över. De orkar helt enkelt inte och därför har trycket från medlemmarna på att Vårdförbundet ska göra något åt övertiden ökat och därmed också gjort den mer synlig.

– Sen finns det en stor irritation gentemot arbetsgivarna som utöver de 200 allmänna övertidstimmarna utnyttjar regeln om särskilda skäl. De använder den respektlöst och lägger ofta ut ytterligare 150 timmar på medarbetarna oavsett om det finns särskilda skäl eller inte, säger Cecilia Helldén.