Alla kollar – ändå brister vården

Alla kollar – ändå brister vården

Granskning pågår!

Riktlinjer, kvalitets­register, garantier, kon­troller och granskningar. Trots en upp­sjö av tillsynsfunk­tioner och krav på god vård avslöjas skandaler inom äldre­vården.

30 november 2011

I svallvågorna efter avslöjandena om hur gamla människor behandlats illa inom företaget Carema cares vård kommer nya initiativ till hur äldreomsorgens kvalitet ska kontrolleras och säkras. Men redan i dag finns en djungel av liknande funktioner. Varför fungerar ändå inte kontrollen? Vad är det som saknas? Vårdfokus har ställt frågorna till några av äldre­omsorgens detekti­ver, poliser och norm­bildare.


Äldrevårdens detektiver

LEX SARAH
Privat- och offentliganställd personal är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden inom äldrevården. Ansvarig för verksamheten ska åtgärda och anmäla till Socialstyrelsen om bristerna är allvarliga.

BRAVÅ
Bra vård för äldre, en förening som startats på initiativ av Vårdförbundet. Har utvecklat en lista med kvalitetskrav som bygger på aktuell forskning. De 19 medlemmarna, däribland kritiserade Carema care, förväntas leva upp till kvalitetskraven och jobba för högre kvalitet i äldreomsorgen i stort.
www.bravard.se

SENIOR ALERT
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg av äldre. För detaljerad statistik över fall, undernäring, trycksår och munhälsa. 89 procent av kommunerna, 86 procent av landstingen och cirka 100 privata vårdgivare är anslutna. Omkring 3 000 enheter rapporterar just nu aktivt in resultat. Bygger på frivillighet. Drivs av SKL.
www.senioralert.se

RIKSREVISIONEN
En självständig myndighet under riksdagen som tar egna initiativ till granskningar, bland annat av vården. Bevakar ur ett medborgarperspektiv att offentliga medel används på bästa sätt. Förde i en rapport 2008 fram att statens kontroll av privata vårdgivare är för dålig och att privatanställda borde omfattas av meddelarskyddet.
http://www.riksrevisionen.se/

MAS, MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA
Varje kommun är, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, skyldig att ha en mas som ska upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet. Mas ska se till att de regler som finns är kända och efterlevs, att personalen har den kompetens som krävs och att patienten får den vård som ordinerats. Mas är skyldig att anmäla till ansvarig nämnd i kommunen om en patient utsätts för risk eller drabbas av vårdskada. Nämnderna brukar också delegera ansvaret för lex Maria-anmälningar till mas.

SOCIALSTYRELSEN
Tillsyn: Görs i samband med anmälningar från vårdgivare, personal och enskilda, och på eget initiativ. En omfattande tillsyn av demensboenden har gjorts under 2011. Man har dessutom regeringens uppdrag att under tre år förstärka tillsynen av vården och omsorgen om äldre. Öppna jämförelser: Äldreguiden innehåller uppgifter om personaltäthet, kompetens, mat, boendemiljö med mera. Syftet är att enkelt kunna jämföra olika boenden. Informationen bygger på enkäter till ansvariga personer i kommunerna.
www.socialstyrelsen.se

Vad är det som saknas?

Annika Wåhlin, Ordförande i Bravå
— Vi har våra kvalitetskrav, vad kan vi göra mer? Det har Bravå börjat diskutera. Hur kan vi bättre sprida informationen till allmänheten, så att gamla och anhöriga kan se vad de har rätt till och använda kraven som en revision. Vi har ingen kontrollfunktion. Det är inte vår uppgift. Vi litar på att alla medlemmar i Bravå står upp för kvalitetskraven.

Joakim Edvinsson, Registerhållare, Senior alert
— Det behövs inte mer kontroll, men bättre koll på kulturen och ledarskapet i organisationerna. Kulturen på en arbetsplats är avgörande för vilka resultat man gör. Äldrevården, både privat och offentlig, är fortfarande präglad av ”shame and blame”. Man frågar ”vem har gjort fel” istället för ”varför och hur ska vi jobba med detta”. Vi som jobbar med kvalitetsutveckling har ansvar för att bli bättre — på att sprida förändringskunskap och omsätta mätningar till vardag.

Marianne Lidbrink, Projektledare för Äldreguiden
— Vi har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete, men det är fortfarande mycket som återstår för att vi ska kunna göra rättvisande bedömningar av kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi behöver ett gemensamt fackspråk för att kunna mäta och jämföra kvaliteten. Vi håller på att ta fram det för att kunna få bättre statistik och uppföljningar.

Anna Hultin, Programansvarig på Riksrevisionen
— Vi har identifierat vården som ett viktigt granskningsområde för oss, där vi nu gör en särskild satsning. Nytt för i år är att våra rapporter går direkt till riksdagen, att regeringen ska komma med ett svar inom fyra månader och att vi ska lägga fram främjande rekommendationer, istället för att bara peka på vad som är fel.

Marie Sundström, Mas i Hässelby/Vällingby med ansvar för omskrivna Koppargården
— Ledarskapet på äldreboendena är väldigt viktigt. När en mas skriver en rapport om missförhållanden måste cheferna ta till sig det och vidta de åtgärder som föreslås. Det är tyvärr inte alltid som det blir förändringar, trots att vi påtalar brister. Masens roll behöver förtydligas och stärkas. Jag tycker inte heller att mas-funktionen ska kunna läggas ut på privata företag. Vi har ju en form av myndighetsutövning och det är viktigt att tillsynsansvaret är oberoende.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro håller med om att det uppstår en konstig situation när det finns kommunal mas samtidigt som de privata vårdgivarna har egna masar. Frågan måste ses över, anser hon. Det är bra att de privata vårdföretagen har sjuksköterskor som arbetar med kvalitetsutveckling, men frågan är om de ska kallas mas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida