Psykiska ohälsa

Brist på it-stöd skapar mest stress på vårdcentralerna

Brist på it-stöd skapar mest stress på vårdcentralerna
Antalet anmälda arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket har ökat mycket under de senaste fyra åren. De flesta kommer från kvinnodominerade yrken. Arkivbild: Mostphotos

Arbetsmiljöverket har undersökt den ohälsosamma stressen över hela landet. Inspektionerna på vårdcentraler visar att byten av journalsystem är en påfrestning för personalen.

Den psykiska ohälsan på våra arbetsplatser står i fokus för mångas uppmärksamhet nu. Sjukskrivningstalen ökar, särskilt bland unga kvinnor, och Försäkringskassan har regeringens uppdrag att få ner dem. Arbetsmiljöverket gör sitt genom att inspektera arbetsplatser.

I veckan avslutades en landsomfattande inspektionskampanj med syftet att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att förebygga ohälsosam stress. Som en del i ett EU-initierat projekt kallat Friska arbetsplatser förebygger stress har 1 600 arbetsplatser besökts under året. Över hälften av dem fick krav på åtgärder av Arbetsmiljöverket.

Många krav på åtgärder

Bland de inspekterade arbetsplatserna finns 188 vårdcentraler och tandläkarmottagningar. 46 procent av dem fått krav på åtgärder. Det som skapar mest stress på vårdcentralerna är brist på it-stöd.

– Det har framkommit stora problem kring it. Det gäller både byten av journalsystem och brist på stöd när nya system införs. På många av de arbetsplatser vi besöker inom olika sektorer ser vi att it och krav på att behärska olika system skapar stor stress, säger Pia Johansson, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Annat som stressar personalen på vårdcentralerna är den osäkerhet som listning av patienter skapar.

– När nya vårdcentraler öppnar kan det innebära att patienter försvinner och därmed att bemanningen måste minskas, och det kan ske ganska snabbt. Även ansvar för allt fler och allt sjukare äldre patienter skapar stress. Liksom yngre pålästa patienter som ställer stora krav.

Fler krav men inga resurser

Pia Johansson berättar också om politiska krav som ökar arbetsbelastningen. Det gäller till exempel hälsoundersökningar av asylsökande och erbjudande om hälsosamtal till alla över 70 år.

– Personalen tyngs av nya krav och fler arbetsuppgifter som inte vägs upp av mer resurser. Det innebär att ständiga omprioriteringar måste göras, säger hon.

Statens beredning för medicinsk utvärdering har identifierat vad som orsakar stress i arbetslivet. Höga krav och begränsat utrymmet att påverka arbetet är en sak. Andra orsaker är nattarbete, skiftarbete och liten belöning i förhållande till ansträngning.

Antalet anmälda arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket har ökat mycket under de senaste fyra åren. 2010 var de omkring 2100, förra året anmäldes 3 800. Anmälningarna kommer framför allt från kvinnodominerade yrken, och fyra av tio kvinnor som anmäler arbetssjukdom uppger orsaker som har med den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön att göra.

Arbetsmiljöverket ställer krav

Vid sina inspektioner ställer Arbetsmiljöverket krav på att arbetsgivare ska undersöka arbetsmiljön, bedöma risker och upprätta handlingsplaner och rutiner för att förebygga stress.

Tar arbetsgivarna frågan om arbetsrelaterad stress på allvar?

– Jag tycker att det finns en medvetenhet från arbetsgivarnas sida, men när det gäller offentlig sektor saknar chefer ofta inflytande över resursfrågan. De är medvetna om behov av it-stöd och ökad bemanning men saknar resurser att sätta in de åtgärder om behövs, säger Pia Johansson.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida