”Det är bara de redan frälsta som forskar”

Flera studier pekar på ett samband mellan natt­arbete och bröstcancer. ”Intressant hypotes, men studierna är för dåliga”, säger professor Maria Feychting.

Som Vårdfokus tidigare har berättat godkänns bröstcancer som arbetsskada i Danmark sedan 2007. Det bygger på att flera studier både där och på andra håll har visat en förhöjd risk att drabbas hos dem som har arbetat natt i mer än 20 år. ?

Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, har granskat de studier som finns och tycker att sambandet mellan nattarbete, melatoninnivåer och bröstcancer är en intressant hypotes. Men hon är kritisk både till hur studierna är gjorda och de slutsatser som dras. ?

— Det finns så många tveksamheter, till exempel ändras förutsättningarna ibland när studier upprepas så att de inte blir jämförbara. Då blir jag misstänksam, säger Maria Feychting. ?

— Den riskökning som en del studier har visat är inte heller så stor, påpekar hon. En relativ risk på 1,36, det vill säga 36 procent, låter ganska mycket, men ligger inom gränsen för vad som skulle kunna förklaras av annat än skillnader i melatonin, som matvanor eller slumpen.??

Maria Feychting efterlyser forskare som inte redan är ”frälsta”.?

— Det är tråkigt att andra bröstcancerforskare tvivlar på sambandet och inte tycker att hypotesen är tillräckligt intressant att studera, eftersom det leder till att det bara är de som redan är övertygade om att sambandet finns som forskar på det.

Faktagranskning: Arne Lowden, docent och sömnforskare på Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida