Det ska vara lätt att göra rätt

Säkerhetsarbetet inom vården är ständigt aktuellt. Så länge vi är människor kommer misstag att begås och skador att inträffa.

För att nå en säkrare vård är det viktigt att arbeta före­byggande, både genom att lära av misstag, men också genom framåtsyftande riskanalyser. Alla vårdens aktörer behöver samverka tvärprofessionellt och vi måste ha ett »vattentätt« system som kan följa upp vårdhändelsen. Det behövs också ett mer aktivt deltagande från vårdtagaren och transparens mellan olika professioners utövande. Mer och bättre it i vården är också av oerhört stor vikt. Det ska vara lätt att göra rätt!

Ett viktigt initiativ är den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som Sveriges kommuner och landsting, skl, driver tillsammans med landsting och regioner. I projektet har man definierat sex områden att fokusera arbetet på, där vårdskador är vanliga: urinvägsinfektioner, centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, läkemedelsfel i vårdens övergångar, fallskador samt trycksår. Ett mål i satsningen är att antalet infektioner som vårdtagare får i vården ska halveras till 2009. skl:s satsning är välbehövlig och bra, men säker vård är inte bara en fråga för den slutna vården inom landstingen. Satsningen borde breddas för att innefatta även övrig vård.

Vårdförbundets medlemmar äger stor kunskap som kan bidra till en säkrare vård. Ett bland många exempel är provtagning och laboratorieanalyser. Analyserna som görs inne på labben håller en mycket hög kvalitet och ger säkra svar, men det finns svagheter i provtagningen. Biomedicinska analytiker kan bidra med sin kunskap för att ta fram riktlinjer och material för att öka kvaliteten vid provtagning. Ett annat exempel gäller de sjuksköterskeledda mottagningarna, som har visat sig ge ett bättre vårdresultat, öka välbefinnandet för vårdtagarna och minska dödligheten.

»Steget före« kallar skl sitt genombrottsprojekt, knutet till den nationella satsningen. Där träffas tvärprofessionella team för att arbeta tillsammans inom något av satsningsområdena. Fokus ligger på förbättringsarbetet på hemmaplan. Till stora delar överensstämmer detta med Vårdförbundets initiativ i Senior alert – Sveriges första nationella kvalitetsregister för äldres vård och omsorg. Senior alert utgår från individen, har tvärprofessionellt och teambaserat förbättringsarbete som metod och står för »gränslös vård«.

Min förhoppning är att skl:s satsning verkligen tillåts få genomslag både på djupet och på bredden. Det måste finnas planer för, och tid avsatt till, att implementera de nya kunskaperna i verksamheten och för att integrera den i den befintliga verksamhetsutvecklingen. I det arbetet spelar vår kunskap en viktig roll!

Kongressen närmar sig med stormsteg. Under de två dagarna i slutet av november ska vi bland annat besluta om vad vi vill med lönearbetet, utbildningarna, vårdens ledarskap och Vårdförbundet i framtiden. Följ vad som händer på www.vardforbundet.se/kongress2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida