Debatt 4 juli

Avdelning 2 Kungälvs sjukhus: ”Erkänn att sparåtgärder inte kan ske. Arbetsmiljön är redan mycket ansträngd”

”Erkänn att sparåtgärder inte kan ske. Arbetsmiljön är redan mycket ansträngd”
Kungälvs sjukhus Foto: Peter Claesson/GP/Kamerareportage
Detta är opinionsmaterial

Personalen på avdelning 2 på Kungälvs sjukhus bävar för ännu en sommar med högt tryck på för få personal och dagrum som är belagda med patienter. Både patientsäkerhet och arbetsmiljön sätts ur spel. Nu får det vara nog. I ett brev till ledningen kräver de att omedelbara åtgärder görs för att stoppa den ohållbara situationen.

Återigen leder situationen på Kungälvs sjukhus till att personal säger upp sig på grund av rådande arbetsmiljö. Nyligen sade två av våra uppskattade och duktiga nattsjuksköterskor upp sig. Vi pratar om personal med mycket lång och gedigen erfarenhet och med hög kompetens som lämnar på grund av dålig arbetsmiljö och en upplevelse av en ohörsam ledning. Till saken hör att flera av oss de senaste åren har larmat x antal gånger både om att arbetsmiljö och patientsäkerhet är starkt hotade. Dessvärre blir vi inte lyssnade till, eller än värre får svaret: ”Vi hör vad ni säger, men …”

Alltfler patienter per arbetslag

Från att en sjuksköterska och en undersköterska ska ha max sju patienter, har varje lag numera åtta-tio patienter. Hur tänkte man inledningsvis när dessa moduler skapades att det är adekvat att en sjuksköterska och en undersköterska ska vårda sju patienter? För varje extra patient utöver fyra, är det enligt flera forskningsstudier en ökad patientsäkerhetsrisk samt ökad risk för stress och försämrad arbetsmiljö.

När vi flyttade in i Kungälvs Nya Sjukhus nya fräscha lokaler för fyra år sedan skulle det inte läggas patienter i dagrummen. Nu är det i stället en del av vardagen att man belägger våra dagrum. Vårdplatskoordinatorn räknar 28 + 2 platser på vår avdelning. Allt som oftast är tre dagrum belagda. 

När vi nu går in i sommaren kommer det anses helt rimligt att en sjuksköterska ansvarar för uppemot 14 + 4 patienter. Det kommer med all sannolikhet bli så då man kommer tvingas ta emot och lägga in patienterna som söker vår akutmottagning.

Risker med att ha patienter i dagrummen

För att belägga dagrummen gäller det att en säng precis går att få in genom dörren. Vid en eventuell evakuering finns det stora risker att både patient och personal kommer till skada. Vad säger brandskyddet om detta? Likaså finns inget framtaget vatten eller utrymme för att sköta patienternas hygien på ett optimalt sätt, göra omläggningar, sköta dränage och göra olika medicinska omvårdnadshandlingar hygieniskt. Då det inte finns möjlighet för patienten att skyla sig brister även integriteten och sekretessen. Om någon patient är i akut behov av 02 finns inte detta heller på dagrummet.

De patienter som vårdas på avdelning 2 är allt som oftast i någon form i palliativt skede med komplexa sjukdomsbilder och/eller multisjuka äldre med kirurgiska åkommor. Dessutom kommer varje sjuksköterska ha allt fler nyexaminerade och oerfaren personal, vilket i sig både är en stor patientsäkerhetsrisk och en arbetsmiljörisk då det leder till ökad fysiskt, psykiskt och etisk stress.

De som blir kvar får ju bara mer att göra, ökad stress och känslan av att inte orka, göra ett bra jobb riskerar ju att leda till utbrändhet och fler uppsägningar.

Vad kostar övertidsberget?

Kungälvs Sjukhus var tidigare en mycket uppskattad arbetsplats, man behövde inte annonsera efter personal, då det var så få som slutade. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och var stolta över sitt arbete och hade arbetsglädje. Hur ska vi få tillbaka detta igen? Kungälvs Sjukhus har i dag endast tre avdelningar med full beläggning, på grund av personalbrist. Trots att annonser ligger ute söker sig ingen eller mycket få till sjukhusets avdelningar. Hur kommer det sig att man i detta läge inte förlänger tjänstgöringstiderna för de få bemanningsjuksköterskor som ändå funnits? 

Hur tänker ledningen om möjligheten att värva nya sjuksköterskor, då de få som är kvar arbetar under oerhörd press och kan i denna situation ha svårt att lära ut och stödja oerfaren personal? Hur vill man stödja erfaren personal att stanna och hur behålla ny personal som börjar?

Har någon ekonom kunnat räkna ut det övertidberg som finns? Vad kostar det? Troligen hade Kungälvs sjukhus tjänat på att ha fler anställda inom alla kategorier för att minska på den kostsamma övertiden. De som blir kvar får ju bara mer att göra, ökad stress och känslan av att inte orka, göra ett bra jobb riskerar ju att leda till utbrändhet och fler uppsägningar. Här vill vi även ta upp de besparingar som drabbar sekreterare, receptarier, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter,  vårdplaneringssjuksköterskor och SAMSA-ansvariga som alla också hade behövt vara fler.

Brist på personal är en risk för patientsäkerhet och arbetsmiljö

Vi har dagligen utlokaliserade patienter på avdelningar som saknar adekvat kompetens för de olika patientgrupper som kommer till dit. De utlokaliserade patienterna blir inte heller rondade i rimlig tid av de läkare som ska ha ansvaret, utan dessa patienter rondas ofta i slutet av dagen vilket även det leder till stor patientsäkerhetsrisk och förlängd vårdtid.

Det saknas idag både sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhusets avdelningar vilket leder till patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljörisker. De avvikelser som trots rådande situation skrivs är bara toppen på ett isberg, incidenter, misstag och tillbud blir aldrig nedskrivna på grund av utarbetad personal som vid dagens slut bara vill komma hem.

Vi personal har oavbrutet informerat om den rådande situationen på våra avdelningar men bemöts med tomma ord och innehållslösa åtgärder. ELLER åtgärder som bara är kontraproduktiva och i slutändan inte leder till förbättringar.

 Vi ska konstant spara pengar och vårdenhetschefer får inte själva avgöra avdelningens personalstyrka då man beläggs med anställningsprövning eller rent av anställningsstopp.

Orkar man en sommar till eller ska man byta?

Att ha anställningsprövningar ledde ju för flera år sedan till att vi inte kunde rekrytera och återanställa i den takt som personal sa upp sig, detta lider vårt sjukhus fortfarande av.  Många som arbetar på avdelning 2 går nu i tankar om man verkligen orkar en sommar till, eller om man ska byta arbete? 

Sommaren som kommer är redan planerad att hota patientsäkerheten och arbetsmiljön på ett sådant sätt att man bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen. När man läser kapitel 5 § 1 i Hälso- och sjukvårdslagen blir man orolig för patienternas möjlighet till en god och säker vård.

Slutligen vill vi än en gång ta upp och ifrågasätta beslutet att lägga PVH patienter på avdelning 2 som vårdar palliativa patienter i skört läge. Flera av dem har ”öppen retur” och kommer in på just ”öppen retur”. Var ska dessa vårdas i sommar då vår avdelning är belagd med PVH patienter? Det har gjorts risk- och konsekvensbeskrivningar gällande PVH patienter men då vi frågade efter patientsäkerhetsbedömningar förstod vi att det har man missat gällande våra egna palliativa patienter. Just dess palliativa patienter som i riktlinjer och påbud från riksdag och regering understryker skall ha mycket hög prioritet.

Enligt Riksdagens beslut om riktlinjer för prioriteringsordningen inom 
hälso- och sjukvård, prop. 96/97:60, framgår att palliativ vård och vård i livets slut är placerade i prioriterings-grupp 1 och jämställs med akuta livshotande sjukdomar. I juni gick regeringen ut med en satsning för att öka vårdplatser där sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson säger att regeringen beräknar en satsning på två miljarder kronor per år i tre år för att öka antalet vårdplatser i hela landet.

Ta kontakt med regeringen och ansök om pengar, höj våra löner så det blir attraktivt att jobba på vårt sjukhus igen! Fler anställda ökar möjligheterna till bra scheman och arbetstider!

 Vi kräver följande:

  • Häv omedelbart anställningsprövningarna.
  • Ge verksamhetscheferna mandat att själva avgöra bemanningen då tillsammans med ordinarie personal vet hur många som behövs på ”golvet”. 
  • Erkänn för politiska ledningen att patientsäkerheten är hotad.
  • Erkänn för den politiska ledningen att sparåtgärder inte kan ske då arbetsmiljön redan i dag är mycket ansträngd. Vi kan inte bli färre. Vi behöver bli fler.
  • Öka budgeten, dagens budget är alldeles för lågt satt. Be staten om extra tillskott.
  • Lyssna på de kreativa lösningar som finns hos den erfarna personalen gällande exempelvis organisation, bemanning, planering och rekrytering.

Vänliga, förväntansfulla, förhoppningsfulla hälsningar från all personal på avdelning 2 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida