Nu blir det lättare att påvisa farlig stress

Nu blir det lättare att påvisa farlig stress
- Jag hoppas på ett paradigmskifte 2016 som innebär att arbetsgivarna förstår att ta hand om sin personal, säger Ywonne Björkman. Foto: Daniel Nilsson

Ny föreskrift. ”Ta hand om den personal ni redan har”, vill skyddsombudet Ywonne Björkman skrika. Kan de nya reglerna tvinga arbetsgivarna att lyssna?

Hög arbetsbelastning. Höga krav. Vårdplatsbrist, överbeläggningar och sjuksköterskor som slutar, går ner på deltid, eller blir långtidssjukskrivna. Så ser det ut i dagens Vårdsverige och det är den verklighet som skyddsombuden möter.

?Bland Arbetsmiljöverkets omkring 100 föreskrifter har knappast någon handlat om den psykosociala stress som skapar ohälsa. Tills nu. För efter åtskilliga år av förhandlande med ovilliga arbetsgivare finns den här: föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.??

Ywonne Björkman är Vårdförbundets skyddsombud i Region Skåne och hon rustar sig till tänderna när hon ska möta arbetsgivaren. Hon går in på nätet och letar bakgrunder, litteratur, lagstiftning – och inte minst förarbeten. Hon kallar dem för hårdvaluta. Det är i lagarnas förarbeten hon får reda på hur lagstiftaren har tänkt.

På Sundsvalls sjukhus sliter huvud­skydds­ombudet Åsa Holgersson med att få arbetsgivaren att lyssna. Det är inte lätt, personalen har tvingats vänja sig vid låg grundbemanning och arbete varannan helg. Tid för återhämtning och reflektion är det inte tal om. Även i Västernorrland blir de enskilda medlemsärendena allt fler och skyddsombudet deltar allt oftare i rehabiliteringsmöten.?

— Det räcker inte längre att vara 100 procent frisk för att arbetsgivarna ska anse att man platsar. Vi försöker att hitta arbetsträning och alternativa arbetsplatser, men i många fall ?slutar det med att arbetsgivaren helt enkelt säger ”vi har inget jobb åt dig”. Och så blir det ?uppsägning av personliga skäl, säger hon.?

Många och långdragna förhandlingar för att hitta arbetsuppgifter åt medarbetare som har blivit sjuka av jobbet, är också Ywonne Björkmans vardag. ?

— Medlemmar går in i väggen för att arbetsbelastningen är så tung att de inte kan leva ett vanligt familjeliv. De orkar inte och så blir de sjukskrivna i flera omgångar och under flera år på grund av utmattningsdepression. Det är alldeles för vanligt, säger hon.

Med den nya föreskriften, som börjar gälla den 31 mars, tycker både Ywonne Björkman och Åsa Holgersson att tydligheten ökar kring det svårfångade begreppet psykosocial arbetsmiljö. Kanske kan det leda till att arbetsgivarna hittar en samsyn. ?

— Som det är nu förekommer en flora av åsikter från arbetsgivarhåll. Från att psykosocial innebär att arbetsuppgifterna är övermäktiga, till att det har med problem i privatlivet att göra, säger Ywonne Björkman.?

Åsa Holgersson ser föreskriften som ett verktyg de har väntat på. Det är bra, säger hon, att Arbetsmiljöverket definierar begrepp som kränkande särbehandling, ohälsosam arbetsbelastning, organisatorisk och social arbetsmiljö.?

Hon är också nöjd med att man trycker på vikten av systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsgivarens ansvar för att utbilda chefer och skyddsombud i hur man förebygger ohälsa. ??

— Vi möter ofta chefer som saknar kunskap i arbetsmiljöfrågor — men ser också att de saknar förutsättningar och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Många har en orimlig arbetsbelastning med ansvar för upp till 50 medarbetare, säger Åsa Holgersson.?

Hon hoppas att föreskriften om organisa-?torisk och social arbetsmiljö ska ha en uppfordrande effekt på arbetsgivarna. Att den blir en påminnelse om deras ansvar för att åtgärda ohälsosam arbetsbelastning, höga krav och brist på resurser. Mycket vore vunnet med det.?

Ywonne Björkman är generellt mer svalt inställd till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hon tycker att de är för lama. Eftersom de inte är juridiskt bindande ser hon dem som rekommendationer. Ett slags stödmaterial till lagarna. Det är också hennes huvudinvändning mot föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

?Där står till exempel att arbetsgivare ska vidta åtgärder för att motverka att arbetstidernas förläggning leder till ohälsa. Och så finns en rad exempel på vad som anses vara en hälsorisk: skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass, mycket övertidsarbete, långa arbetspass. ?

— Sedan följer ett allmänt råd där det står att arbetsgivare särskilt bör uppmärksamma möjligheten till återhämtning. Bör — inte ska.??

Ywonne Björkman ser så mycket okunskap — både hos chefer och hos hr-specialister. Okunskap och ovilja. Region Skåne omfattar 2?700 arbetsplatser, men skyddsombuden får ofta svaret att det inte finns möjligheter att omplacera. ?

— Arbetsgivarna vill inte ha tillbaka medarbetare som har blivit sjuka av sitt jobb. Det händer väldigt sällan att de försöker hitta en alternativ arbetsplats till en rehabiliterad medarbetare. När det händer är det en väldigt trygg chef som vågar gå utanför ramarna, säger hon.

?När det är riktigt illa på en arbetsplats kan skyddsombuden skicka § 6:6a-?anmälningar till Arbetsmiljöverket. Åsa Holgersson har gjort det flera gånger, men undrar allt mer över vitsen.??

— Arbetsmiljöverkets inspektörer har varit på snart sagt varenda avdelning här på sjukhuset. De ser att det saknas systematiskt arbetsmiljöarbete och att cheferna inte har kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska drivas. Inspektörerna gör tillsyn, kommer med förelägganden och viten, men ärligt talat — vad leder det till? Sjukhuset måste betala viten, och får ännu sämre ekonomi.??

Att den nya föreskriften verkligen kan bli en hjälp till förändring anser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Målet är att få ner sjuktalen — särskilt bland kvinnor i kontaktyrken där kurvan pekar uppåt, sa hon när regeringens arbetsmiljöstrategi nyligen presenterades. ?

— Den nya föreskriften innebär en stor förändring. Arbetsmiljölagen är en ramlag och det har varit omöjligt för skyddsombud att agera utan en förskrift som reglerar den psykosociala arbetsmiljön. Nu får de möjligheter till det, sa Ylva Johansson.

Skydds­­ombudens roll utreds
I dag fungerar inte alltid samverkan mellan fack och arbetsgivare som det är tänkt enligt arbetsmiljölagen, bland annat för att den fackliga anslutningsgraden sjunker, medan de tillfälliga anställningarna ökar. Regeringens särskilda utredare ska bland annat studera om regionala skyddsombud kan utses även om inte kravet på medlemsantal är uppfyllt. Våren 2017 ska utredningen vara klar.

Ökar trycket på arbets­givarna
Nu ska även Försäkringskassan kunna anmäla arbetsgivare med höga sjuktal till Arbetsmiljöverket. På så sätt vill myndigheterna öka pressen på arbetsgivare inom vård, skola och omsorg.

 

Här är de tydliga definitioner som skyddsombuden kan använda

...för huvudfrågorna:

  • Organisatorisk arbetsmiljö – ledning, styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resurser och ansvar.
  • Social arbetsmiljö – socialt samspel, samarbete, socialt stöd från chefer och kolleger.

...mer specifikt:

  • Krav i arbetet – kan vara kognitiva, emotionella och fysiska.
  • Kränkande särbehandling – handlingar som leder till ohälsa eller utanförskap.
  • Ohälsosam arbetsbelastning – när kraven överskrider resurserna.
  • Resurser för arbetet – det som gör att mål kan uppnås och krav hanteras.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida