Färre patienter dör med många sjuksköterskor

Ju färre patienter per sjuksköterska, desto lägre blir dödligheten. Samtidigt minskar antalet allvarliga komplikationer, visar en rapport från danska sjuksköterskeförbundet.

På uppdrag av DSR, Dansk Sygeplejeråd, har forskare vid NFA, det nationella forskningscentret för arbetsmiljö i Danmark, och konsultbyrån TeamArbejdsliv, gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar som beskriver sambanden mellan sjuksköterskors arbetsförhållanden och patientsäkerheten.

I rapporten konstateras att sjuksköterskornas arbetsmiljö tycks ha inverkan på en rad olika faktorer som har betydelse för kvaliteten på vården. Den visar inte minst att det finns ett samband mellan lägre dödlighet bland patienterna och färre patienter per sjuksköterska.

Det tycks också vara så att dödligheten minskar i takt med utbildningsnivån bland sjuksköterskorna, i varje fall för akuta och kirurgiska patienter. Ju större erfarenhet sjuksköterskorna har inom det område de arbetar inom och ju mer specialiserade de är, desto lägre tycks dödligheten vara. Låg personalomsättning och få vikarier ger även det färre dödsfall.

Färre komplikationer

Rapporten visar också på ett samband mellan sjuksköterskornas arbetsförhållanden och olika oförutsedda komplikationer. Mest belyst i de gjorda studierna är bemanningen. Det tycks exempelvis finnas ett klart samband mellan hög sjuksköterskebemanning och lägre förekomst av blodförgiftningar, urinvägs-, lung- och sårinfektioner, övre gastrointestinala blödningar, chock, fallolyckor, djupa ventromboser samt lungsvikt och oplanerade extubationer.

Även arbetstidens längd påverkar. Arbetsveckor som överstiger 40 timmar, arbetsdagar på 12,5 timmar eller mer samt mer- och övertid tycks leda till att fler fel begås.

Risk för övertolkning

Sambanden kan tyckas klockrena, men förutom brasklappen om att de flesta studierna är utförda i USA och England, påminner rapportförfattarna om att studier som inte visar på de samband som forskarna har letat efter, eller som visar på ett motsatt samband, riskerar att aldrig sändas in för publicering. De påpekar också att flertalet studier har koncentrerat sig på att titta på antalet sjuksköterskor medan de slutsatser om olika samband som dras i verkligheten kanske mer hänger samman med läkarbemanningen eller andra personalgrupper.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida