Friska företag förebild för landsting

3 augusti 2007

Stockholms läns landsting vill veta vad som utmärker företag med friska medarbetare. Inom ramen för projektet Hälsa och framtid pågår olika studier. I en av dem slås fast att kvinnor i mansdominerade branscher är friskare än de som arbetar i företag med jämn könsfördelning. En annan studie visar att företag med bra rutiner för rehabilitering har låg sjukfrånvaro. Lägst frånvaro har företag där ansvaret fördelas mellan arbetsledare, personalavdelning och företagshälsovård.
www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida