Långt mellan vision och verklighet i patientsäkerheten

Vårdförbundets medlemmar ser inte mycket av det de lägger i begreppet patientsäkerhet i den dagliga vården. Det framgår av en enkätundersökning som förbundet genomförde i juni. 

I sina öppna svar i enkäten lyfte medlemmarna fram vårdtagarnas inflytande, tid och resurser, samt kunskap i form av vetenskap och beprövad erfarenhet.

På frågan om de instämmer i att det finns rutiner för att snabbt föra ut forskningsresultat och att den senaste kunskapen tillämpas i vården så svarar  bara 4 procent att de instämmer helt, medan 19 procent svarar att de inte vet.

– Där finns en stor förbättringspotential, konstaterar Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.

Patientsäker vård kräver tid

Till vårdtagarens inflytande räknade medlemmarna saker som patientens självbestämmande, att personalen lyssnar på patienten och tar vara på hennes kunskaper om sin sjukdom. men också att vårdtagare ska kunna bidra till patientsäkerheten till exempel genom frågor som: Du har väl tvättat händerna?

Tid att ge vård, att inhämta kunskap, och att samråda med kolleger talar för patientsäkerhet, konstaterade de tillfrågade medlemmarna. Medan de angav att stress, brist på tid och överbeläggningar talar mot.

Självbestämmande viktigt för värdig vård

Enkäten besvarades av 755 medlemmar, men också av 140 kommunalråd med ansvar för sjukvårdsfrågor och 12 landstingsråd. Om siffrorna var låga för användningen av forskningsresultat så var de ännu lägre för påståendet att den av riksdagen beslutade etiska plattformen utgör en grund för fördelningen av resurser i vården. Bara 2 procent instämde helt och hela 46 procent sa att de inte visste. Bland politikerna instämde 6 procent helt medan 27 procent inte visste.

Att vårdtagarens rätt till självbestämmande och integritet är en förutsättning för en värdig vård instämde 56 procent av medlemmarna i mot bara 39 procent av politikerna. Men att besluts- och styrsystemen i vården bidrar till detta skrev bara 1 procent under på. Nästan var fjärde tyckte att forskningsresultat från flera forskningsdiscipliner är viktiga utgångspunkter för styrning av vården.  

Få har också förtroende för att det finns bra underlag för att bedöma kostnadseffektivitet i vården: Två procent av politikerna och tre procent av medlemmarna ansåg att det finns det.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida