»Lita på nya sjuksköterskors kunskap«

PERSONLIGT BIRGITTA BISHOLTKarriär: sjuksköterska och doktor i vårdvetenskapStort intresse: musik, hela familjen musicerar. Också intresserad av: teologi. Läser gärna: Jonas Gardell. Gör en ledig dag: går på operan eller i kyrkan.

När en knepig situation med en patient uppstår tar den erfarna sjuksköterskan över. På det sättet hålls de nya sjuksköterskorna tillbaka och deras kunskaper blir inte synliggjorda. Det säger sjuksköterskan Birgitta Bisholt, som har intervjuat och observerat 18 nyutexaminerade sjuksköterskor under deras första år i yrket. ?

Hon ville veta hur de nya sjukskö­tersk­orna egentligen har det. Som lärare i sjuksköterskeutbildningen hade hon mött studenter som var nervösa och fundersamma inför yrket. Hon fick i gång ett system i utbildningen med lärare som mentorer för studenterna; idén tog hon sedan med sig till landstinget där hon startade ett mentorsprojekt. Via mentorerna fick hon höra mycket klagomål på hur de nyutexaminerade sjuksköterskorna togs emot i vården, och drivkraften i att ta reda på varför det är så stärktes.?

På det studerade sjukhuset fanns ettintroduktionsprogram. Men man fokuserar på fel saker, säger Birgitta Brisholt. ?

– Handledningen sker i ett »mästare-lärlingsystem«, där de nya sjukskötersk­ornas kunskaper inte tas tillvara. I stället borde den nya kollegan bjudas in med sina kunskaper och få hjälp med att koppla ihop dem med det praktiska arbetet.?

I sin utbildning får sjuksköterskorna en akademisk och vårdvetenskaplig grund och har lärt sig att söka kunskap, men Birgitta Brisholts erfarenhet är att i vården läggs mest tyngd vid hantverket. Lösningen är, anser hon, att se till att de handledande sjuksköterskorna har tillräcklig vårdvetenskaplig och handledarkompetens. De nyutbildade sjukskö­terskorna är vana vid ett aktivt lärande och att reflektera. För att kunna ta vara på och möta det måste handledarna ha den kompetensen. ??

Inskolningen bör ske utifrån den enskilda sjuksköterskans behov. För att nå dit ser Birgitta Bisholt en enda lösning: att vård och lärosäte samverkar. När den nya sjuksköterskan börjar arbeta ska hon ha ett individuellt anpassat program.?

– Hon ska känna att man litar på att hon har kunskaper. Miljön ska vara tillåtande, tillitsfull och öppen. Mål ska sättas upp och utvärderas i planeringssamtal. Hon måste få ta ansvar för sitt eget lärande. ?

Även om Birgitta Bisholt anser att dia­logen mellan vård och lärosäte måste pågå kontinuerligt och ske på flera nivåer, tror hon att bara att man träffas och diskuterar hur den första perioden ska utformas ger bra förutsättningar.

AVHANDLING:
Bisholt B. Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – erfarenheter av ett introduktionsprogram. Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida