Mobbning kan förebyggas

Mobbning kan förebyggas
Margaretha Strandmark.

Folkhälsoproblem. Mobbare, medlöpare, iakttagare: alla har sin roll, alla mår dåligt — och alla gör då ett sämre jobb än de borde.

Margaretha Strandmark önskar att varje arbetsplats ska ha, och systematiskt arbeta med, en handlingsplan mot mobbning. Tydlighet behövs och hon beklagar att dagens föreskrift om kränkande särbehandling inte ger mer stöd. Den är luddig och saknar sanktioner. ?

— Sedan föreskriften kom för 20 år sedan har inte mycket hänt. Andra länder arbetar betydligt mer aktivt med frågan än vad Sverige gör. Vi har halkat efter, säger hon.??

I fyra och ett halvt år har Marga­retha Strandmark, sjuksköterska och professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, drivit ett forskningsprojekt om mobbning. Syftet är att ta fram en handlingsplan som förebygger mobbning och kränkande särbehandling.

Vårdfokus har tidigare berättat om studien där 1 550 medarbetare inom vård och omsorg har svarat på enkätfrågor om kränkande särbehandling, och där tre arbetsplatser med mobbningsproblem identifierades med hjälp av enkätsvaren. ??

Preliminära resultat från en utvärdering av forskningsprojektet visar att betydligt färre har utsatts, och att andelen som har bevittnat mobbning har minskat. Svaren på nya enkätfrågor och fokusgruppsintervjuer visar också att medvetenheten om mobbning har ökat. ?

Chefer ser varningssignalerna och arbetar mer systematiskt med värdegrunder och begrepp som respekt, tolerans och empati. Medarbetare reflekterar mer över egna attityder och beteenden. Atmosfären har blivit mer öppen, men samtalen som förs är informella. Konflikter och mobbning tas inte upp på arbetsplats­träffar.?

Utvärderingen visar också att det är konflikthantering som cheferna har svårast för.?

— Konflikter som inte hanteras kan leda till mobbning, men det räcker inte med sunt förnuft och mod att ta upp frågorna. För att lyckas krävs kunskap om hur man systematiskt jobbar med konflikthantering, säger Margaretha Strandmark.?

Någon färdig handlingsplan mot mobbning kan inte forskarna presentera ännu. Undersökningspersonerna tycker att den som har använts är för svår och för omfattande, därför ska den arbetas om. ?

Gemensamt projekt

Mobbning på arbetsplatsen – ett tabu­belagt psykosocialt fenomen är ett gemensamt forskningsprojekt som drivs av ämnena Folkhälsovetenskap och Omvårdnad vid Karlstads universitet. Projektet finansieras av Afa försäkring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida