Covid-19 på äldreboenden

Nu granskas äldrevården i hela landet

Nu granskas äldrevården i hela landet
Nu finns coronasmittan på äldreboenden i nästan hela Sverige. Arkivbild: Mostphotos

I ett försök att bromsa smittspridningen av covid-19 på svenska äldreboenden inleder nu Ivo en nationell tillsyn. Målet är att hitta fallgropar och framgångsfaktorer, som alla kan lära av — för att gamla och sårbara ska skyddas bättre.

En framgångsfaktor är exempelvis chefer som hela tiden finns närvarande och kan svara på frågor. Det berättar Anette Nilsson, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, avdelning öst.

Redan under påskveckan gjorde myndigheten en pilot-granskning inom äldrevården i Sörmland och Stockholm. Nu har Ivo bestämt sig för att gå vidare med en nationell tillsyn, för att få en bild av hur äldrevården i hela landet arbetar för att förhindra och minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Det handlar om basala hygienrutiner, hur ansvariga säkerställer att personalen känner till och följer rutiner och hur verksamheterna ställer om när de upptäcker smitta på ett boende, bland annat.

Lära av andra

– Vi vill bidra till att hindra smittspridning om det är möjligt. Finns det kunskap att ta del av från dem som har haft smittan på sina boenden, då behöver vi sprida den, säger Anette Nilsson.

Anette Nilsson.

I nuläget finns coronasmitta på äldreboenden i hela Sverige, utom på Gotland, uppger SVT. Omkring en tredjedel av alla svenska dödsfall är gamla människor som bott på äldreboenden.

Ivo:s tillsyn i de hårt drabbade regionerna Sörmland och Stockholm har hittills visat att samtliga granskade boenden på olika sätt vidtagit åtgärder för att hindra och begränsa smittspridning.

Det har handlat om utbildning och förstärkta hygienrutiner och att försöka få ihop bemanningen så att vissa medarbetare ska kunna arbeta enbart med de sjuka på boendet. Det sista har varit en tuff utmaning som inte alla lyckats med. Men flera boenden som haft smitta har lyckats få stopp på den, berättar Anette Nilsson.

Ledarskapet extra viktigt

Lärdomar som Ivo hittills fångat upp från Sörmland och Stockholm är bland annat vikten av att utbilda personalen i hur skyddsutrustningen fungerar. Ofta har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan behövt gå igenom utrustningen noggrant med alla.

Äldreboenden som tycker att de har lyckats bra i den tuffa situationen har lyft fram hur viktigt det är med ett närvarande ledarskap. Att det finns personer på plats som kan ta ställning till hur personalen ska göra i vissa situationer, som kan svara på frågor men också bemöta den oro som många medarbetare känner och behöver få sätta ord på, berättar Anette Nilsson.

Många olika bud

En annan sak som lyfts fram är vikten av att återkommande påminna personalen om hur viktigt det är att stanna hemma vid minsta symptom. Det gäller också att ha bra samordning och nära kontakt med smittskyddsansvariga i regionen och koll på myndigheternas senaste riktlinjer.

– Under pandemin har vi i media och genom ryktesspridning mötts av många olika budskap och motstridiga besked. Medarbetarna behöver på ett klart och tydligt sätt få veta vad som gäller, säger Anette Nilsson.

På grund av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör inte Ivo någon tillsyn på ute plats just nu. I stället sker den genom intervjuer med ansvariga över telefon. En nyckelperson är ofta den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, berättar Anette Nilsson.

Mas har en viktig roll

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna som Ivo varit i kontakt med har beskrivit sin roll som viktig när det gäller att sprida kunskap och uppdatera verksamheten på vad som gäller, exempelvis vilken skyddsutrustning som ska användas. Men de har också uttryckt att det på grund av ryktesspridning, och att det hänt så mycket på så kort tid, har varit svårt att ha överblick och koll på hur arbetet fungerar överallt, enligt Ivo.

Coronaviruset har blottat brister i äldrevården, som enligt många har med grundläggande strukturella problem som dålig bemanning och slimmade organisationer att göra. Har svenska äldreboenden tillräcklig kapacitet för att hantera en pandemi?

– De vi pratat med säger att de så gott de kan har kontroll på läget. Jag tror att alla är överrumplade av den här pandemin, spridningen, hur snabbt det gick och hur många som blivit drabbade, säger Anette Nilsson.

Här-och-nu-tillsyn

Enligt henne går Ivo:s tillsyn inte in på organisatoriska frågor i stort utan har fokus på smittskydd och hygien, och vad äldreboendena gör här-och-nu under rådande omständigheter.

Samtliga sex tillsynsavdelningar inom Ivo engageras nu i det arbetet. Men det innebär inte att alla svenska äldreboenden kommer att ingå i granskningen. Det finns helt enkelt för många, berättar Anette Nilsson.

– Målsättningen är att bidra till att minska smittspridningen på äldreboendena, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida