Nu granskas arbetsmiljön i hela landet

Nu granskas arbetsmiljön i hela landet

Smärtgränsen är nådd — inte bara i Helsingborg. Arbetsmiljöverket kommer under hösten att granska samtliga akutsjukhus.

Det är en oerhört pressad arbetssituation för de anställda på många akutmottagningar. Ohälsosam stress, stor personalomsättning och ett ständigt ökande patienttryck. Situationen är så allvarlig att Arbetsmiljöverket i höst ska granska samtliga akutsjukhus i landet.?

Efter att Vårdfokus i för­ra numret skrev om pa­­tient­trycket på akuten i Helsing­borg har problemen upp­märksammats i flera medier. Verksamhetschefen talade om att smärtgränsen för vad de kan klara av är nådd och personalen berättade hur kaotiskt det är med patienter i korridorer och en extremt dålig arbetsmiljö. ?

Nu har de lokala politikerna tagit till sig rapporterna om den besvärliga situationen och gett ett uppdrag till produktionsdirektören, sjukhuschefen och primärvårdschefen att snarast hitta en temporär lösning.?

Ordförande i vård­produktionsberedningen, Catharin­a Blixen-Finecke (M), vill så snart som möjligt ha förslag på lösningar och vad det kommer att kosta. Hon kan i dag inte säga hur mycket pengar som kan komma att skjutas till, utan vill först se förslagen.??

På akutmottagningen i Helsingborg pågår just nu ett stort förändringsarbete. Målet är att bygga upp ett nytt flödessystem inte bara på akuten, utan genom hela sjukhuset. Verksamhets­chefen Kjell Ivarsson vill ha hög kompetens tidigt i bedömningen av patient­erna, men efter reportaget i förra numret fick Vårdfokus tips om att undersköterskor bedömer och prioriterar patienter på akuten i Helsingborg. Det kan vara patienter som kommer in med ambulans eller patienter som kommer från provtagning.?

Enligt våra källor tar undersköterskorna emot provsvar, pratar med patienterna och tar beslut om hur de ska prioriteras. Sjuksköterskor som vi har pratat med tycker att det skapar osäkerhet när det gäller vem som har ansvaret om något går fel och enligt uppgift har det förekommit incidenter på grund av felbedömningar som undersköterskor har gjort.??

Verksamhetschefen i Hel­singborg, Kjell Ivarsson, säger däremot att under­sköterskor inte har något eget ­ansvar att bedöma patienter.?

— Vårt nya triagesystem är tydligt och vi är alla eniga om att det är det vi ska använda. Det är den ansvariga sjuksköterskan som ska göra bedömningen och om hon är tveksam ska hon rådfråga läkare.?

Kjell Ivarsson tror att det kan vara gamla missuppfattningar som ligger bakom uppgifterna till Vårdfokus om att undersköterskor bedömer och prioriterar patienter.?

— Tidigare kanske det inte fanns någon rak struktur i hur vi tar hand om patienter. Men vårt nya system har mycket tydliga regler för hur det ska gå till, säger han.??

Socialstyrelsen får ofta frågor om vem som får göra vad i sjukvården och har utarbetat en informationsskrift. Det finns en del arbetsuppgifter som bara en eller vissa yrkesgrupper får utföra som till exempel sjukskrivning, förskrivning, beslut om tvångsvård och blodtransfusion.?

Rätten att ställa diagnos eller beskriva problem är däremot inte reglerad i någon författning. I praktiken innebär det att all hälso- och sjukvårdspersonal kan ställa diagnos, men patientsäkerheten får aldrig åsidosättas och en verksamhetschef måste förvissa sig om att arbetstagaren har relevant kompetens.?

— Det är nog tveksamt om undersköterskor i akuta situationer har kompetens att göra medicinska bedömningar som kan vara livsavgörande. Jag bedömer att det ligger utanför den utbildning som undersköterskor har, säger Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida