arbetsmiljö

Omfattande brister i arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen

Omfattande brister i arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen
Omvårdnadspersonalen har ett starkt engagemang i sitt arbete, men resurserna är knappa, konstaterar Arbetsmiljöverket i sin inspektionsrapport. Arkivbild: Getty images.

Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat mer än 1 000 arbetsplatser inom hemtjänst och äldreboenden. Resultatet visar på okunskap och otydliga rutiner när det gäller arbetsmiljöarbetet. På många håll saknas lokala skyddsombud och chefer kan ha ansvar för uppåt 150 medarbetare.

När Arbetsmiljöverket i dag lägger fram sin rapport från inspektionerna som gjorts över hela landet visar det sig att 87 procent av arbetsplatserna har fått krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön för personalen.

Orimlig balans mellan krav och resurser

– Störst brist ser vi i att arbetsgivare inte regelbundet undersöker, riskbedömer och åtgärdar risker i personalens arbete. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden, påpekar hon.

Den nationella tillsynen har Arbetsmiljöverket genomfört på uppdrag av regeringen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Inspektionerna har haft fokus på personalens delaktighet i arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar – sådant som ligger bakom en stor del av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.

Lokala skyddsombud saknas

Det är bland annat de här bristerna som har Arbetsmiljöverket sett:

  • Okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gör det svårt för alla att vara delaktiga och ha inflytande.
  • Inga regelbundna undersökningar eller riskbedömningar av alla faktorer i arbetsmiljön. Många gånger saknas lokala skyddsombud.
  • Uppföljningar saknas. Åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning följs inte upp för att se om det gett effekt.
  • Brist på hjälp och stöd i att prioritera arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist.
  • Chefer har svagt stöd från arbetsgivaren för att klara sitt ledarskap. Till exempel har de ansvar för alltför många medarbetare. Det finns exempel på chefer som under kollegors sjukdom, chefsbyten och semester haft 120-150 underställda medarbetare.
  • Höd grad av digitalisering – men utan att personalens digitala kompetens har säkerställts.

Politiker okunniga om sitt ansvar

Arbetsmiljöverket har också undersökt hur politiker och företagsstyrelser klarar sitt arbetsgivaransvar när det gäller arbetsmiljön. Även här kommer svidande kritik.

Det finns arbetsplatser med hög sjukfrånvaro utan att högsta ledningen känner till det. Mycket ansvar läggs på första linjens chefer. Politiker eller styrelser förväntar sig att arbetsmiljön ska lösas på enhetsnivå trots begränsade resurser. Politiker eller styrelsemedlemmar har ofta otillräckliga kunskap om sitt arbetsmiljöansvar, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida