Så ändras arbetstiderna hos dig:

Varannan helg. Delade turer. Mer nattarbete. Sönderslagna poäng-modeller. Det händer i landsting och kommuner över hela Sverige just nu. Den tidigare utvecklingen mot decentraliserade och individuella lösningar av hur arbetstiden ska förläggas har förbytts i centraliserade modeller.

Blekinge?
AVTAL UPPSAGDA De flesta avtal om arbetstidsmodeller är uppsagda. Olika lösningar från arbetsplats till arbetsplats.??

Dalarna?
ÄNDRAT SCHEMA Kommuner­na vill införa flexiblare arbetstider. Årsarbetstid infört i Mora.?

Landstinget har sagt upp avtalet från 2005 om nattarbete, som innebar 6 timmar mindre arbete för heltid mot slopad ob-ersättning. Sämre villkor på gång också för rotationstjänst­göring.?

Varannan helg på Mora lasarett och sannolikt snart också på Falu lasarett och inom psykiatrin samt inom den del av närsjukvården där det inte redan är infört.

Lars Olsson, Mora: Timbank kan betyda löneavdrag
En timbank på 263 timmar om året och sju nya fasta dagturer
per sexveckorscykel. Det är resultatet av den schemaomläggning
Mora kommun införde den 1 september för de kvälls- och nattarbetande sjuksköterskorna, som arbetar heltid inom äldrevården. 

– Timbanken har blivit en stressfaktor i vår arbetsmiljö. Det blir svårt att hinna med de 263 timmarna när schemat i övrigt är så tajt. Om det är minus vid årets slut blir det löne-avdrag, säger Lars Olsson.

Han tycker att de tätare dagturerna i kombination med nattarbetet är ett hot mot personalens hälsa och försvårar nyrekryteringen.

I det tidigare avtalet, från 2006, fullgjordes en del av arbetstiden i form av beredskap. Avtalet om hur beredskapen skulle läggas ut byggde på ömsesidigt förtroende som Lars Olsson karakteriserar som en »win-win«-situation. Det bärande i avtalet var den koppling mellan dag- och nattpersonal som blev möjligt genom ett eftermiddagspass fram till midnatt och därefter beredskap till klockan 7. Detta tillsammans med att sjuksköterskorna som arbetade kväll/natt också hade dagpass stärkte kontinuiteten mellan dag och natt. Men nya chefer och sparbeting slog sönder modellen.
?

Gotland? 
MER NATT För ett år sedan förändrades villkoren för dag/nattjänstgöring, vilket innebär att mer arbetstid måste förläggas till natten (en tredjedel mot tidigare en femtedel). Detta för att få behålla arbetstidsmåttet 34,33 timmar. ?

Många avdelningar på lasarettet har infört rena dagtjänster på 38,25 timmar. Kommunövergripande förändring men det finns lokala anpassningar.?

Gävleborg? 
FLER PASS Schemavillkoren stramas upp, vilket i slut-änden innebär att anställda måste arbeta ytterligare en tur på en 6–8 veckors cykel. Privat arbetsgivare (företagshälsovård) vill införa beredskap för sina sjuksköterskor. Akuten på Bollnäs sjukhus inför två helger av fem på natten, i stället för var tredje.?
?

Halland? 
VARANNAN HELG Kortare turer samt varannan helg på många enheter.??

Jämtland?
AVTAL UPPSAGt Har haft bra avtal i landstinget; dels som ger kortare arbetstid, dels som ger högre ersättning för ob-tid. Avtalen är uppsagda. De med kortad tid har fått längre (men bättre än AB), de med högre ersättning är ännu inte förhandlade. Målet för Vårdförbundet är att förhandla fram ett avtal som är bättre än AB för hela sjukhuset.?

Avtal om tillägg på 200 kronor per natt uppsagt men ligger för central förhandling. En del försämringar inom avtalet för ambulanshelikoptern.?

Jönköping?
INGEN ÄNDRING Jönköpings kommun diskuterar att säga upp ett nattarbetstidsavtal men inga beslut fattade. Inga förändringar i landstinget.??

Kalmar? 
INGEN ÄNDRING Inga diskussioner om förändringar av arbetstiderna.?

Kronoberg
LÄNGRE NATT Tagit bort 3-3-modellen på kk. Försämrat nattindex inom övriga slutenvården. Samt tagit bort ekonomisk ersättning utöver ob för natten. Samma index för Vårdförbundet och Kommunal, trots att de har 37 timmars arbetsvecka.?

Inga förändringar i kommunerna.??

Norrbotten
SER ÖVER FLEX Flera arbetstidsmodeller slopades redan för några år sedan. Nu är stötestenen flexavtalet. Centralt rätt överens, men det tillämpas olika (och mer restriktivt) på olika håll i verksamheten.?

I kommunerna finns det inga avtal.??

Skåne?
AVTAL UPPSAGT Längre veckoarbetstid för den som jobbar blandad natt/dag och enbart natt. Varannan helg återinförs på några sjukhus. Alla lokala kollektivavtal uppsagda av Region Skåne till den 1 januari 2010. Undantaget är de kollektivavtal som finns på UMAS och USiL. Arbetsgivaren har tagit fram nya normer som de vill att Vårdförbundet ska godkänna som kollektivavtal, men säger sig »äga« denna fråga ensidigt.

Kommunerna berörs inte (där finns inga arbetstidsavtal att förändra).??

Stockholm
FLER HELGER PÅ KS

SÖDERSJUKHUSET: Vårdförbundet har inte fått några signaler om att arbetsgivaren vill förändra arbetstiderna.?

KS HUDDINGE: Förtätning av helgarbetet gör att de anställda måste arbeta en extra helg var tionde vecka, i övrigt fortsatt två helger av fem. Problem att få timmarna i veckorna att passa med timmarna på helgen. Trix med flextider förekommer. Personal på avdelningar med måndag-fredagsverksamhet får gå in på helgerna på andra avdelningar. Beslutet »sockras« med att arbets­tiden sänks från 40 timmar till 38,25. Akuten har ett kvällspass 13–23 efter medarbe­tarönskemål om ökad nattbemanning. Poängmodellerna är uppsagda men gäller till årets slut.

KS Solna: Arbetsgivaren vill förändra poängmodells­avtalet (uppsagt) och se över enskilda anställningsavtal. Vill sänka arbetstidsmåttet till 38,25 överallt för att få folk att arbeta helg/natt.?

Marika Olsson, Stockholm: Vårdförbundet gör motstånd
Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation. Det är ledorden för Marika Olsson, vice ordförande för Vårdförbundet på Karolinska Huddinge.

Nyhetsbrev. Temamöten för de förtroendevalda. Medlemsmöten. Kanalerna är många när Vårdförbundets förtroendevalda på Huddinge ska nå medlemmarna.

– Och inte minst våra affischer i hissarna. Det är vår »fackliga anslagstavla«. Ofta hittar vi kommentarer skrivna direkt på affischerna. Nästan graffiti, säger Marika Olsson.

Facket gör motstånd.

– Vi säger att nya modeller inte ska kosta medlemmarna något. Vi säger blankt nej till blandade tjänster dag/natt, säger Marika Olsson.

Men det är tufft att förhandla. Och ett dilemma att försöka få medlem-
marna att förstå att Vårdförbundet inte kan diktera besluten. Att det
är arbetsgivaren – om någon – som kan sätta ned foten och säga:
»Så här blir det.«

Vårdförbundets motstånd hjälpte inte mot försämringar av de poäng-
system som finns. Men ännu har det i alla fall inte kommit några förslag om
till exempel varannan helg.

– Arbetsgivaren har meddelat att det ska komma förslag till ett nytt incitamentssystem. Och när det kommer gäller det att kommunicera med medlemmarna

Sörmland? 
FLER TIMMAR Särskilt arbetstidsavtal för operation på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm uppsagt för anpassning till det som gäller på Mälarsjukhuset, vilket ger fler timmar. Radiologen Kullbergska och Nyköping har också gått tillbaka till 40-timmarsvecka från 38,25. Arbetstidsmodell för iva på Mälarsjukhuset och Nyköping uppsagd.?

Ännu inga tecken på att man går tillbaka till varannan helg.??

Uppsala
NYA MODELLER Arbetsgivaren har genomfört en rad »harmoniseringar« under de senaste åren. Målet är att det ska vara så lika som möjligt i landstinget. Bygger på att alla är utbytbara. Den senaste »harmoniseringsvågen« inleddes för cirka två år sedan.?Nu finns för iva/operation/anestesi tre modeller att välja på: Följa AB exakt, följa AB men med högre ob eller följa AB men med lägre arbetstid. ?De två senare modellerna förutsätter total rotationstjänstgöring och alltså ingen särskild nattpersonal. Vårdförbundet har efter stor vånda accepterat detta.??

Värmland?
AVTAL UPPSAGT Bonus/poängsystem: viktade poäng sänks i landstinget. Säger upp de kollektivavtal som finns om lägre veckoarbetstid – samma när det gäller enskilda avtal.?

Västerbotten
VÄNTAR PÅ BESKED Arbets­givaren i landstinget har sagt sig »lyfta på alla stenar«, vilket lett till en flora av rykten om ingrepp i flextider, arbetstidsmodeller, friskvård och annat. Men än har arbetsgivaren inte kommit med något konkret. Samverkansgrupperna fungerar dåligt.?

Umeå kommun har försämrat villkoren för sjuksköterskepatrullen. Det ska upp i central förhandling.??

Västernorrland? 
DELADE TURER Örnsköldsvik: Sänkta poäng i arbetstidsmodellen. Alla ska jobba treskift. Diskussioner om schemaläggning pågår. Man ska arbeta fler och kortare arbetspass – det kan bli delade turer på helgerna. Detta vid sidan av att många, framför allt undersköterskor, är uppsagda. Heltidstjänster med partiell nedsättning (80 eller 90 procent) slopas. Nu gäller 100 eller 75 procent.?

De som i dag arbetar på mottagning kommer sannolikt att få jobba helger på avdelning.?

Förändringar på gång också på sjukhusen i Sundsvall och Sollefteå, men inga konkreta förslag har presenterats.??

Västmanland
VARANNAN HELG Varannan helg i hela landstinget. Överlappningstid tas bort. Ingen tid till kompetensutveckling eller reflexion. Svårt att få ut ledigheter eftersom vikarier sällan anställs. Restriktivitet med semestrar höst/vår på grund av spariver och rädsla för pandemin.

Elena Einarsson, Västerås: Som chef kan man påverka en del
Ett extrapass på helgen under en sexveckorsperiod. Det är resultatet av det sparbeting som sjukhusledningen har lagt på kirurgdivisionen på Västerås lasarett.

– Besparingskravet motsvarade tjänstgöring varannan helg. Men tack vare vårt schemasystem Frida – individanpassat schema – lyckades vi få till det på det här sättet, gemensamt inom kliniken, säger Elena Einarsson, avdelningschef på avdelning 6.

Och några delade turer blir det inte – inte nu, i alla fall. Däremot planerar man för att den som vill kan få jobba på mottagningen då och då, och tvärtom. Det ser Elena Einarsson inte som något negativt. »Bra med erfarenhetsutbyte«, tycker hon.

Som första linjens chef tycker hon att hon kan påverka en del, annat inte. Hon har, tillsammans med de andra cheferna, suttit i många möten med divisionsledningen för att diskutera hur sparbetinget ska hanteras. Att mildra helgtjänstgöringen var en framgång, att se till att sjukskötersketjänsterna inte naggas i kanten en annan.

Ändå var medarbetarna »förkrossade« av det tätare helgarbetet. Någon har sagt att hon tänker sluta, ännu har ingen gjort det. Värst var, enligt Elena Einarsson, hur beskedet förmedlades till avdelningen.

– Beskedet kom mitt i sommaren, trots att divisionsledningen tog beslutet före sommaren. Hälften av oss var på semester. Det var tufft att få beskedet när man kom tillbaka.

Västra Götaland
VILL OMFÖRHANDLA 

SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS: Tätare helgtjänstgöring diskuteras. Arbetsgivaren vill omförhandla vissa enskilda anställningsavtal som är »lite väl fördelaktiga«. Alla nyanställda anställs på »Dygnets alla timmar«. Har aviserat att man vill säga upp flextidsavtalet.?

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: Förändringar i nattkvoten, de som har annan arbetstid än 38,25 måste ändra på det.?

SKARABORGS SJUKHUS: Arbetsgivaren flaggar för att säga upp avtal om arbetstidsmodeller.?

I avdelningen diskuteras om man ska gå med på sämre tids- och flexmodeller eller överlämna ansvaret för schemaläggningen till arbetsgivaren enligt AB.?

KOMMUNER: Inga förändringar utom i Tranemo, där de anställda ska få välja tjänstgöringsgrad, till exempel gå upp från 75 procent till heltid. På så vis vill man lösa korttidsfrånvaro och minska behovet av bemanningssjuksköterskor.??

Östergötland?
VARANNAN HELG Landstinget vill införa varannan helg, tre semesterperioder och avskaffa dyra arbetstidsmodeller. Förhandlingar har (sannolikt) slutat i oenighet; landstingsdirektören driver igenom sitt förslag.?

Arbetstidsmodellerna är lokala och ser alltså olika ut, det gör förstås också förändringarna.??

Örebro? 
NATTPATRULL NEDLAGD Örebro kommun: Nattpatrull nedlagd; hade ett bra avtal.?Kvalitetspool på Lindesbergs lasarett nedlagd, förmånligare arbetstidsavtal och särskild ersättning försvann.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida