Sjukhusen i akut behov av vård

Sjukhusen i akut behov av vård

Den svenska sjukhus­vården är multisjuk. De många överbeläggningarna är inte bara en risk för patientsäkerheten utan också ett hot mot personalens hälsa.

Arbetsmiljöverket har under hösten gjort över 200 inspektioner vid 64 akutsjukhus. Det visade sig att:

 • De flesta sjukhus har över­beläggningar till och från.?
 • Många saknar strategier för att förebygga överbeläggningar.?
 • Bara ett fåtal sjukhus gör risk­bedömningar av hur personalens arbetsmiljö påverkas av över­beläggningar.?

Nu väntar Arbetsmiljöverket på att sjukhusen ska svara på hur de ska hantera överbeläggningarna på ett bättre sätt så att det inte leder till ohälsa hos personalen. Utifrån de svaren blir det nya inspektioner under våren på de sjukhus där det behövs.?

— Då går vi ut och pratar mer med perso­nalen på golvet om hur de upp­lever sin arbetsmiljö, säger Monica Engström som är arbetsmiljöinspektör vid distriktet i Göteborg.??

Sedan flera år tillbaka har överbeläggningar skapat allt sämre arbetsförhållanden för de anställda inom sjukvården. Det kommer hela tiden nya anmälningar från skyddsombud som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa.?

Det handlar dels om den fysiska arbetsmiljön som försämras när sängar och medicinsk utrustning placeras i trånga rum, i korridorer och utrymmen som inte är avsedda för vårdarbete. Ännu större problem är kanske den höga arbetsbelastningen, stressen och osäkerheten när personalen får ta hand om fler patienter än planerat och patienter som utlokaliserats från helt andra avdelningar.?

Därför har Arbetsmiljöverkets inspektörer under hösten varit ute på så gott som samtliga akutsjukhus runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. De två frågor som har stått i fokus är:?

 • Vilka strategier har arbetsledningen för att förebygga att över­beläggningar uppstår??
 • Om överbeläggningar skulle upp­stå — vilka rutiner finns för att göra risk­bedömningar när det gäller personalens arbetsmiljö??

Inspektionerna har skett i form av möten med klinikchefer och sjukhuschefer samt huvudskyddsombud. Nu är tillsynen klar och Arbetsmiljöverket har börjat skicka ut sina inspektionsmeddelanden till sjukhusen med krav på förändringar.

Av rapporterna som har gått ut hit­tills är det en handfull sjukhus som sköter det här så bra att de inte får några krav, men de allra flesta har flera saker att åtgärda.

Det vanligaste är att det saknas rutiner för att göra riskbedömningar av hur personalens arbetsförhållanden påverkas när det uppstår överbeläggningar.?

— På många håll görs riskbedömningar bara ur patientsäkerhetssynpunkt, men man missar att titta på hur överbeläggningarna drabbar personalen, säger Monica Engström.??

Flera sjukhus saknar också strategier för hur de ska förebygga att överbeläggningar uppstår. Andra har strategier, men i praktiken fungerar det inte.?

— Då kräver vi att de ska ta tag i det på nytt och göra om sina planer. Det systematiska miljöarbetet är ju en ständigt pågående process och man måste hela tiden kontrollera att åtgärderna får önskad effekt, säger Monica Engström.

Alingsås lasarett medicinkliniken

 • Svårigheter i arbetet med bemanning/rekrytering.
 • Brister i koordineringen av vårdplatserna.
 • Rutiner för riskbedömning vid överbeläggning saknas.

Kalmar, Värnamo, Västervik, Växjö

 • Inspektionerna utan anmärkning. Inga krav från Arbetsmiljöverket.

Köpings lasarett

 • Hög arbetsbelastning under flera år.
 • Omfattande övertid för sjuksköterskorna.
 • Patienter skrivs ut innan de är färdig­utredda.
 • Stora svårigheter att skaffa vikarier och extrapersonal.

Sollefteå sjukhus

 • Överbeläggningar är ofta förekommande sedan en längre tid.
 • Lokalerna är för trånga i förhållande till antalet patienter.
 • Vårdtyngden är hög och personalen hinner inte med alla arbetsuppgifter.
 • Personalen tycker att arbets­belastningen är för hög.
 • Risk för stressrelaterade problem.

Danderyds sjukhus

 • Överbeläggningar förekommer regelbundet utan att skriftliga riskbedömningar görs.
 • För litet utrymme mellan sängarna försvårar vårdarbetet.
 • Personalen har svårt att hinna ta rast.
 • Allvarlig risk för hälsofarlig stress bland personalen.

Skånes universitets­sjukhus, Lund

 • Bemanningen otillräcklig på neonatalavdelningen. Många är sjukskrivna.
 • Brist på golvyta för medicinteknisk utrustning.
 • Över 100 procents beläggning över hela året inom divisionen för cancer och blodsjukdomar.
 • Allvarliga risker när patienter utlokaliseras till andra avdelningar.

Karlstad division operation

 • Personalen har svårt att få ut sina raster helger och kvällar.
 • Metod för vårdtyngdsmätning saknas.
 • Rutiner saknas för arbetet med utlokaliserade patienter.
 • Bemanningen av avdelningarna tar orimligt mycket tid och ork.
 • Bristande koordinering av sjukhusets vårdplatser.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida