Socialstyrelsen skärper kraven på hygien i vården

Basala hygienrutiner efterlevs inte i vården. De bestämmelser som finns räcker inte konstaterar Socialstyrelsen och utfärdar nu föreskrifter.

Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården, mm innehåller regler för handhygien och användning av personlig skyddsutrustning. De ska tillämpas av alla personalkategorier vid undersökning, vård och behandling av alla patienter som vårdas enligt hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen samt lagen om omskärelse av pojkar.

Gäller även socialtjänsten

De gäller också vid sådan omvårdnad inom socialtjänsten där risken för spridning av smitta finns. Föreskrifterna är också tänkta att ge vårdgivare och verksamhetschefer stöd i det lokala kvalitetsarbetet. Alla verksamheter måste nu ha dokumenterade lokala rutiner för att föreskrifterna följs och genom egenkontroller försäkra sig om att det görs.

– Flera studier visar att var tionde patient drabbas av vårdrelaterade infektioner. I genomsnitt leder de till mellan tre och fem dagars längre vårdtid. Det finns ingen statistik på dödsfall till följd av dålig vårdhygien, men naturligtvis förekommer det också, säger hygienläkaren Inger Riesenfeld Örn, ansvarig för föreskriften.

Det var i samband med tillsyn och kartläggningar av vårdhygienen i både landsting och kommuner förra året som Socialstyrelsen konstaterade stora brister i efterlevnaden av de grundläggande hygienrutinerna. Resultaten av tillsynsbesöken i landstingen publicerades tidigare i år i Vårdhygien i praktiken.
Föreskrifterna börjar gälla om två veckor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida