Hot och våld i vården

Tre gånger så vanligt med hot och våld inom slutenpsykiatrin

Tre gånger så vanligt med hot och våld inom slutenpsykiatrin
Allra vanligast är hot och våld mot personalen inom slutenpsykiatrin. Kvinnorna är betydligt mer utsatta än männen. Arkivbild: Mostphotos

Den senaste tiden har medier uppmärksammat hur personal på akutmottagningar allt mer utsätts för våld och hot. Men de riktigt allvarliga hoten och det mesta våldet sker inom slutenpsykiatrin och i särskilda boendeformer för funktionshindrade.

Det visar den statistik som Arbetsmiljöverket varje år sammanställer över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld inom vården, omsorgen och socialtjänsten.

Våldet har ökat

För ett par år sedan visade samma statistik att hot och våld hade ökat med 40 procent mellan 2010 och 2014.

Aktuella siffror visar att ökningen fortsätter. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet sjukskrivningar till följd av hot och våld inom dessa yrkesområden med cirka nio procent, från 1 229 till 1 336 fall.

Klart flest inom psykiatrin

Mest utsatta är de som arbetar inom den slutna psykiatrin. Per tusen anställda sjukskrivs varje år sex anställda på grund av hot och våld, vilket är tre gånger fler jämfört med samtliga anställda inom områdena vård, omsorg, och socialtjänst.

Tätt därefter följer anställda på boenden med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionsfunktionshinder samt vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder.

I den specialiserade slutna somatiska hälso- och sjukvården på sjukhus drabbas endast en av tusen. Likadant ser det ut inom ambulansverksamheterna.

Fler undersköterskor än sjuksköterskor

Av 5 954 sjukskrivningar efter hot och våld mellan 2012 och 2016 stod undersköterskor, sjukvårdsbiträden, hemvårdsbiträden, personliga assistenter med flera för hela 5 201 fall. Bara 308 var sjuksköterskor, 8 barnmorskor, 3 biomedicinska analytiker och 9 var chefer inom hälso- och sjukvård.

Statistiken säger ingenting om vilken typ av hot eller våld personalen har blivit utsatt för. Och det är bara de arbetsskador som lett till sjukskrivning som redovisas. Å andra sidan kan man säga att det är de allvarligaste incidenterna eftersom de lett till sjukskrivning.

Vanligt med hot enligt enkät

Men en tidigare rapport från Arbetsmiljöverket har visat att sjuksköterskor och barnmorskor är mer utsatta än andra grupper, även om det långt ifrån alltid leder till sjukskrivning.

I en rapport från 2016 som byggde på enkäter till anställda inom alla branscher hade i genomsnitt 14 procent av de som svarade utsatts för våld eller hot om våld. Det kan jämföras med 46 procent av sjuksköterskorna och 42 procent av barnmorskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida