Bvc – även för mamma och pappa

Nu är det inte längre bara barnens hälsa som övervakas på bvc. På Ringdansen i Norrköping erbjuder vi även föräldrarna en hälso­kontroll, och de flesta tackar ja.

30 oktober 2008

Alla föräldrar till barn som är 15 månader erbjuds att genomgå en hälsokontroll på bvc Ringdansen i Norrköping. Den syftar till att få i gång en dialog om familjens levnadsvanor och hälsa. Familjens levnadsvanor följs sedan upp under hela bvc-tiden.

Den metod vi använder är Habos hälsokurva från Jönköpings läns forsknings- och utvecklingsenhet. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel som fokuserar på de levnadsvanor familjen bör tänka på för att inte utveckla ohälsa senare i livet. Oftast är det bara en liten förändring som behöver göras, till exempel att skapa en frukostrutin, ha en skål med frukt hemma, utnyttja vardagsmotion eller att se över tobaks- och alkoholvanor. En utvärdering i Habo visade att befolkningen med denna modell, det vill säga hälsoundersökning, hälsosamtal samt hälsokurvan som verktyg, förbättrade sina levnadsvanor när det gällde rökning, fettkonsumtion och hos kvinnorna även den fysiska aktiviteten.

Vid familjens besök hos oss när barnet är 12 månader får föräldrarna både en muntlig och en skriftlig information om hälsokurvan. Tackar de ja, får de lämna in ett skriftligt medgivande.

Enkäter skickas hem angående levnadsvanor som till exempel kost, fysisk aktivitet och egenskattad hälsa. I enkäten om kost frågar vi om familjen äter frukt, grönsaker, fibrer i form av gröt, bröd och müsli, och hur mycket fett i form av olika mejeriprodukter/fet mat samt hur mycket socker de konsumerar i form av kaffebröd, choklad med mera.

I enkäten om fysisk aktivitet ställs frågar om vardagsmotionen, till exempel om de cyklar eller går till jobbet och om de har planerade motionsvanor på fritiden. Enkäten visar hur mycket energi/kcal personen förbrukar per vecka.

I enkäten om egenskattad hälsa ställs frågor om psykosociala faktorer som kan påverka hälsan, exempelvis stress, sömnsvårigheter, dålig ekonomi, arbetslöshet och framtidsplaner. Föräldrarna erbjuds blodprovstagning på vårdcentralen för kontroll av blodfetter och fasteblodsocker. Blodvärde (Hb) tas endast på mödrar.

När enkäterna är besvarade och provtagningarna avklarade bjuds föräldrarna in till ett samtal kring hela familjens vanor – just det som vi vill uppnå med vårt arbete. Ska vi kunna påverka barns hälsa måste vi först nå föräldrarna, eftersom det är genom dem som barnen påverkas.

Vid besöket är oftast båda föräldrarna och barnet med och tillsammans går vi igenom enkäterna som mamma och pappa har fyllt i hemma om sina levnadsvanor. Här får vi en intressant dialog och en samlad bild. Många vet oftast vad som bör förbättras men det blir mer tydligt på hälsokurvan. Båda föräldrarna vägs och mäts, midje-stusskvot samt bmi räknas ut och ett blodtryck tas. De får svar på blodproverna och allt sammanställs på hälsokurvan och visar vad familjen bör tänka på, och om låg eller hög risk föreligger för ohälsa.

Men vi lämnar inte familjen här. När barnet är 2,5 år följer vi upp hur det har gått med eventuella förändringar; går igenom hälsokurvan och gör nya mätningar. Detta kommer vi att göra även vid femårsbesöket, då vi också kommer att räkna ut barnets bmi. De föräldrar som tackade ja under 2006 kommer att följas upp under 2010, och metoden kommer att utvärderas i samarbete med FoU (Forskning och utvecklingsenheten) i Östergötland).

Ett samarbete med befintliga specialmottagningar på vårdcentralen har upparbetats, dit vi kan hänvisa familjer som behöver stöd i att förändra sina levnadsvanor. Vi samarbetar med blodtrycksmottagning, dietist, diabetessjuksköterska, kurator, distriktsläkare och stressmottagning. Vi kan också skriva ut fysisk aktivitet på recept, som är en hjälp att komma i gång med motion. Hälsokurvan är gratis för alla föräldrar och de kostnader den orsakar är acceptabla, då vi arbetar i primärpreventivt syfte.

Vi har under denna tid på bvc Ringdansen bara fått positivt gensvar från föräldrarna och vi upplever att bvc är en naturlig plats för att prata om hälsa då vi träffar familjen under en lång tid. Under den period som vi har arbetat med hälsosamtalen har vi sett att kost, fysisk aktivitet och stress är de områden som familjerna oftast bör förändra för att inte utveckla ohälsa senare i livet. De familjer som tackat nej till att delta i projektet är oftast de som har genomgått en hälsoundersökning på sin arbetsplats eller inte tycker att det är nödvändigt just då.

När detta nu ingår i vår ordinarie verksamhet möter vi föräldrar som efterfrågar hälsokontrollen och många ser det som en förmån. En del kommentarer har vi fått: »En knuff som får oss att tänka till om våra motions- och matvanor«, »Det är lika viktigt att mamma och pappa mår bra«, »Jag har fått en aha-upplevelse«, för att citera några föräldrar. Vi har sett många goda exempel på att även små förändringar har haft effekt. En viktig del är att vi följer familjen under fem år och oftast längre tid beroende på hur många barn som föds i familjen.

Vi tycker att detta är en bra metod att arbeta efter på bvc. Vi träffar en stor del av befolkningen i ett skede då det finns en öppenhet för förändring och att ta ett eget ansvar för sin och sina barns hälsa. En annan fördel vi har sett är att vi får med både mamma och pappa i samtalet.

För oss som arbetar med detta har det dock inte varit enbart positivt. I början tog besöken mycket tid, det blev en hel del merarbete. Sökta projektmedel fick vi avslag på, och vi söker fortfarande, inför kommande utvärdering. Positivt är att media uppmärksammade vårt projekt och att vårdcentralens chef har stöttat oss och sett till att det finns pengar för material och blodprovstagning. Nu när vi känner oss tryggare med metoden ser vi att hälsokurvan är ett överskådligt sätt att tydliggöra för familjen att levnadsvanorna har betydelse för hälsan. Barnen gör inte som vi vuxna säger, de gör som vi gör. Bra förebilder är viktiga.

Frågorna i enkäterna handlar om:
kost
– fysisk aktivitet
– tobak /alkoholvanor
– ärftlighet diabetes/hjärt-kärlsjukdom
– vikt, midja/stusskvot och bmi
– egenskattad hälsa som visar psykosocial påverkan
– stress/psykisk ohälsa
– blodprovstagning av kolesterol, triglycerider, HDL, LDL, blodvärde Hb (kvinnor) och fasteblodsocker

Många tackar ja
Vi som arbetar i barnhälsovården träffar ett stort antal människor i befolkningen som inte har utvecklat sjukdom och vi har en tradition att arbeta primärpreventivt. Vi planerade Hälso­kurva på bvc Ringdansen som ett projekt under 2006, men det blev så framgångsrikt att det nu ingår i vår ordinarie verksamhet. Föräldrarna var positiva till erbjudandet och cirka 65 procent av dem tackade ja, ungefär lika många pappor som mammor.

Bakgrund
– Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, uppskattas att cirka 70 procent av den totala sjukdomsbördan är livsstilsrelaterad 2020.

– I den senaste befolkningsenkäten i Östergötland önskade en fjärdedel av befolkningen stöd och hjälp att genomföra en förändring av sina levnadsvanor.

– Enligt den nya folkhälsopropositionen som presenterades i mars 2008 vill regeringen främja den enskilda människans intresse och möjlighet att själv ta ansvar för den egna hälsan. För att minska den negativa utvecklingen bör möjlighet till stöd vid förändring av ohälsosamma levnadsvanor finnas tillgänglig för individen. Samhället har även här ett ansvar då den fysiska, sociala, kulturella och ekonomiska miljön människan befinner sig i är av betydelse för hälsosamma val.

– Ur Folkhälsorapporten: »Det finns uppenbara samband mellan barns hälsa och det allmänna hälsotillståndet i ett land och de små barnens välbefinnande är av stor betydelse för hela befolkningens hälsa. Hälsa som en viktig ekonomisk tillväxt bör få en central plats i samhället.«

Text: Susanne Palloff, barnsjuksköterska, BVC Ringdansen i Norrköping, susanne.palloff@lio.se och Margareta Smedberg, distriktssköterska, BVC Ringdansen i Norrköping, margareta.smedberg@lio.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida