Fler självmord trots ökad förskrivning av SSRI till unga kvinnor

Trots att förskrivningen av antidepressiva SSRI-läkemedel har ökat kraftigt till unga kvinnor mellan 15 och 24 år i Sverige har självmorden ökat bland kvinnor i denna åldersgrupp. I USA och Holland är trenden den motsatta.

I dag publicerade Socialstyrelsen preliminär statistik över dödsorsaker i Sverige. Den visar att det totala antalet självmord minskar men att allt fler kvinnor mellan 15 och 24 år tar sina liv.

Siffrorna varierar upp och ner för olika år mellan åren 2000 och 2006. Men trenden är tydlig. År 2000 tog 5,2 kvinnor per 100 000 mellan 15 och 24 år livet av sig. År 2006 var antalet självmord bland kvinnor i samma åldersgrupp uppe i 8,4 per 100 000.

Det har spekulerats kring om orsaken kan ha något samband med förskrivningen av SSRI-läkemedel, serotoninåterupptagshämmare, till unga då dessa anses öka risken för självskadebeteende och självmord hos just barn och ungdomar.

Vårdfacket bad därför Apoteket AB att plocka fram statistik över hur förskrivningen av SSRI till just den här åldersgruppen såg ut mellan åren 2000 och 2006.

Den visar att förskrivningen till såväl kvinnor som män i åldern 15-24 år har ökat konstant år för år, men absolut mest för unga kvinnor. För kvinnor mellan 15 och 19 år ökade förskrivningen från 3 333 definierade dygnsdoser per tusen invånare år 2000 till 6 497 år 2006. För kvinnor mellan 20 och 24 år ökade förskrivningen från 7 623 till 14 739 definierade dygnsdoser.

I USA och Holland tvärtom

I såväl USA som Holland har trenden varit den direkt motsatta. Där har självmorden bland barn- och ungdomar ökat i takt med att förskrivningen av antidepressiva SSRI-läkemedel har minskat. Det visar en studie som nyligen publicerades i American Journal of Psychiatry (2007;164:1356-1363).

Både den amerikanska och den europeiska läkemedelsmyndigheten varnade i slutet av 2003 för att risken för självmord ökar hos unga som behandlas med SSRI. Efter det sjönk förskrivningen av dessa läkemedel till unga med cirka 22 procent i såväl USA som Holland. Men istället för att minska ökade självmorden bland barn och ungdomar. Mellan åren 2003 och 2005 steg självmordsfrekvensen med hela 49 procent i Nederländerna. I USA ökade antalet självmord bland unga med 14 procent mellan 2003 och 2004.

Självmordsexpert saknar individdata

Det finns många komplexa bakomliggande faktorer till att människor tar livet av sig. Statistiken över förskrivningar säger ingenting om vilka patientgrupper som fått läkemedlen, kanske är det inte just de individer som verkligen behöver läkemedlen som har fått dem.

Danuta Wasserman, professor i suicidologi och chef för Nationellt centrum för suicidforskning i Stockholm, anser därför att sådana här övergipande jämförelser inte går att använda för att dra några långtgående slutsatser.

? Den här typen av studier är viktiga, men mest för att generera hypoteser. De säger ingenting om hur sambanden ser ut på individnivå.  Vi vet exempelvis från egna studier att självmorden började öka bland unga i flera europeiska länder långt innan förskrivningen av SSRI började minska, Danuta Wasserman.

Hon påpekar vikten av att alla unga människor får behandling för sin depression

? Vid svåra depressioner bör antidepressiva medel användas i kombination med samtalsbehandling. Men antidepressiva medel ska alltid noggrant följas upp från den förskrivande läkarens sida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida