»Föräldrar har större resurser än vi tror«

Neonatal hemsjukvård innebär stora vinster för föräldrarna. Väl hemma får de tilltro till sina resurser, blir mer ansvarstagande och vågar mer, enligt en magisteruppsats vid Lunds universitet.

Sjuksköterskan Eva Hammarstrand har låtit intervjua tio föräldrar om deras upplevelser av neonatalvården på universitetssjukhuset i Lund och den neonatala hemsjukvården. Samtliga var positiva till att vårda sina barn i hemmet och ingen föredrog att stanna kvar på sjukhuset. I efterhand sa några att de hade kunnat lämna sjukhuset ännu tidigare än de gjorde. Föräldrarna beskrev att det var först när de var hemma tillsammans med barnet som de kände att barnet var deras.

– Det händer något när de kommer hem. Föräldrarna får tillgång till sina egna resurser. Även om de var oroliga innan så var det enklare än de hade trott, säger Eva Hammarstrand.

På sjukhuset kände sig föräldrarna utsatta eftersom det var personalen som bestämde vad som skulle hända med barnet. De kände även att personalen var bättre på att vårda deras nyfödda än de själva var.

– Det som vi kan lära oss av mina resultat är att föräldrarna är kompetentare än vad vi ser på neonatalavdelningen. På sjukhuset blir det lätt att de frågar personalen om sådant som de är fullt kapabla att klara själva när de är hemma. Det kan handla om basala saker som att avgöra om barnet är hungrigt eller inte.

Eva Hammarstrand är inte förvånad över resul­ta­tet eftersom tidigare stu­dier pekat i samma riktning. En av dem är Annika Örtenstrands. Hon disputerade 2005 med en kontrollerad studie om införandet av ett neonatalt hemsjukvårdsprogram där 88 för tidigt födda barn och deras föräldrar följdes under ett år efter födseln. Intervjuer med barnens föräldrar, och dokumentationen i journaler, visade att de barn som vårdades hemma hade färre infektioner i luftvägarna och att mammorna kände mindre oro. Eva Hammarstrands utvärdering visade inte heller att det medförde fler risker för de neonatala barnen att vårdas i hemmet än på sjukhus.

– Det är viktigt att presentera hemsjukvården som en möjlighet och inte ett krav. Ofta kan det vara så att föräldrarna säger nej först men att de känner sig redo efter ett tag, säger hon.


FAKTA: Neonatal hemsjukvård

I Sverige föds cirka sex procent av alla barn för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37. Behandlingen av för tidigt födda barn inleds ofta med intensiva vårdåtgärder som kräver medicinsk utrustning, läkemedel och sjukvårdspersonal. Neonatal hemsjukvård är aktuellt först när barnet är fysiologiskt stabilt. De vårdbehov som barnet har handlar då många gånger om sondmatning och syrgasbehandling, åtgärder som kan skötas av föräldrarna efter utbildning. De får stöd av barnsköterskor och sjuksköterskor från sjukhusens neonatalavdelningar, som gör regelbundna hembesök. Föräldrarna kan också kontakta neonatalavdelningen för telefonrådgivning dygnet runt. Neonatal hemsjukvård är rutin vid ett tjugotal sjukhus i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida