Med registret upptäcks brister

Uppgifterna i det nationella registret för barn- och ungdomsdiabetes 0-18 år, swediabkids, sammanställs varje år i en rapport. Sjuksköterskan Ann-Katrine Karlsson registrerar alla uppgifter som rapporteras in från landets kliniker.

Från och med 2006 är rapporten öppen, vilket betyder att genomsnittsresultat från enskilda kliniker kan identifieras. Därmed kan klinikerna jämföra sina egna siffror med andra ställen i landet och med genomsnittet. Då blir det tydligt om exempelvis HbA1c på den egna kliniken ligger högt eller att man inte gör ögonkontroller eller tar urinprover lika ofta som andra. Ann-Katrine Karlsson tycker att det är ett bra sätt att hitta bristerna i det egna arbetssättet, vare sig det handlar om hög personalomsättning, arbetsmetoder, svårigheter att motivera patienterna ? eller något annat.

– Utan registrering jobbar man i blindo. Det viktiga är att klinikerna får anledning att fundera över varför värdena ligger högre än på andra ställen.

För att i framtiden bättre kunna klassificera olika typer av diabetes startade 2005 en treårig studie Bättre diabetesdiagnos för alla upp till 18 år som insjuknar i diabetes. Där registreras fler uppgifter än i det befintliga registret, och relevanta hereditära faktorer och grad av sjukdom vid debuten kartläggs. Kompletterande blodprovstagning med hla-typering och antikroppsanalys görs också.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida