Okunskap om vård försvårar skolsköterskornas arbete

Okunskap om vård försvårar skolsköterskornas arbete
Många skolsköterskor anser det svårt att utföra sitt uppdrag eftersom skolornas ledning ofta saknar tillräcklig kunskap om hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Det menar Riksföreningen för skolsköterskor.

Nu vill Riksföreningen för skolsköterskor göra Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting uppmärksamma på skolsköterskornas svåra arbetssituation. I ett brev skriver de att många har svårt att bedriva hälso- och sjukvård eftersom skolorna främst följer utbildningsväsendets regler.

Riksföreningen för skolsköterskor skriver att det inom den kommunala -, privata och statliga skolhälsovården finns omfattande kunskapsbrister hos verksamhetschefer kring det regelverk som styr skolsköterskans arbete.

Flera av föreningens medlemmar anser att skolorna i huvudsak förhåller sig till utbildningsväsendets lagstiftning, trots att elevhälsan styrs av hälso- och sjukvårdens lagstiftning.

Riksföreningen uppmanar därför Socialstyrelsen och Skolverket att, utifrån de lagar som styr hälso- och sjukvården, aktivt utöva tillsyn av skolhälsovården.

Värst inom friskolorna

Särskilt allvarlig är situationen inom friskolorna där skolsköterskorna ofta är helt ensamma i sin verksamhet. Utan stöd från kolleger minskar möjligheten att bedriva ett patientsäkert arbete.

”Friskolorna drivs som vinstdrivande företag och ibland kan det finnas en begränsad förståelse hos styrelsen och/eller ledningen för behovet av exempelvis fortbildning och nätverksarbete för en enskild medarbetare såsom skolsköterskan”, står det i brevet.

Riksföreningen anser att skolorna måste bli bättre på att samverka och uppmanar därför arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, att arbeta för ett utökat lokalt samarbete för professionerna inom skolhälsovården, oavsett huvudman.

Ett annat problem som tas upp i brevet är att friskolor i mindre utsträckning än den kommunala skolhälsovården nås av information, nationella direktiv och nyheter från myndigheter som Socialstyrelsen och Skolverket. Det måste förbättras, anser riksföreningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida