Regeringen satsar på att färre ska skada sig själva

Antalet unga som skadar sig själva ska minska. Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting ska utveckla och samordna insatserna mot den psykiska ohälsan bland unga.

I första hand handlar satsningen om att minska antalet unga med självskadebeteende. Förutom det vill regeringen också minska antalet unga i slutenvården och tvångsåtgärder bland unga kvinnor.

Bakgrunden till satsningen är en inventering av heldygnsvården som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjorde 2009 och som visade att patienter med självskadebeteende är en grupp som utsätts för mycket tvångsvård och tvångsåtgärder. Dessutom saknas en överblick av den kunskap som finns på området samt en fungerande struktur för att tillvarata kunskaper och resurser på ett effektivt sätt.

För att nå målet ska SKL sammanställa kunskap på området, inklusive en redogörelse för vilka resurser som finns. SKL ska också se till att landstingen samordnar sig och rådgör med Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter och organisationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida