Skala bättreän egen bedömning

Barn som intensivvårdas ges en mer optimal behandling med läkemedel om en skattningsskala används för bedömning av smärta och sedering.?

?– Barnen kommer snabbare ur respiratorn om de får rätt smärtlindring och rätt nivå på sedering. Översederade barn orkar inte andas själva och det kan man se med en skattningsskala, säger Monica Johansson, barnsjuksköterska och verksamhetsutvecklare vid barn-iva på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.?

Hon har utvärderat de båda skattningsskalorna Comfort-b och Flacc på 40 nyope­rerade och intuberade barn upp till 10 års ålder. Majoriteten av barnen var under ett år gamla.?

Skattningsskalorna underlättar bland annat bedömningen av barnens vakenhet, oro, gråt, rörelser, ansiktsuttryck och muskeltonus. ?

Båda skalorna visade sig fungera bättre än sjuksköterskornas egen bedömning, men Mo­nica Johansson och hennes kolleger ansåg att en av dem var bäst: ?

– Comfort-skalan gav ett bättre resultat för oss eftersom vi har mycket svårt sjuka barn och den ger mer nyanserad information, säger hon.?

Källa: Nursing in Critical Care 2009;14(3):122-130.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida