Socialstyrelsen vill vaccinera barn mot pneumokocker

Socialstyrelsen vill att även vaccin mot pneumokocker ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner. Enligt Smittskyddsinstitutets årsrapport för 2006 anmäldes 98 barn med allvarlig pneumokockinfektion, varav fem med dödlig utgång.

I början av 2007 tillsatte Socialstyrelsen en expertgrupp med uppgift att ta fram ett kunskapsunderlag för bedömning av pneumokockvaccinets vara eller icke vara i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Utifrån detta kunskapsunderlag bedömer Socialstyrelsen att det mesta talar för att vaccinet bör införas, även om det finns en viss osäkerhet om den exakta effekten på den typen av pneumokocker som florerar i Sverige. Det råder också osäkerhet kring hur länge vaccinet skyddar mot infektioner. De studier som publicerats sträcker sig sällan över mer än 3-4 år. Tillgängliga data tyder dock på att vaccinet sannolikt ger upphov till ett skydd som varar längre än så, och att ett immunologiskt minne etableras, på motsvarande sätt som för andra så kallade konjugatvacciner.

Om vaccinet ska tas med i det allmänna barnvaccinationsprogrammet bör en noggrann uppföljning av effekterna göras, anser Socialstyrelsen som nu skickar ut sitt ställningstagande på remiss till olika myndigheter och organisationer. Remisstiden går ut den 19 februari i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida