Kontrollerna brister när legitimerad personal rekryteras i Skåne

Region Skåne anställer legitimerad personal utan att göra tillräckliga kontroller av kompetens och behörighet. Det visar en just genomförd verksamhetsrevision.

I samband med att sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och annan personal med yrkeslegitimation anställs görs inte alltid noggranna kontroller av att deras legitimationer är giltiga och äkta. Åtminstone inte i Region Skåne.  Att kontakta referenser som styrker ett gott yrkesutförande slarvas det också med, enligt regionens revisorer.

Det är verksamhetscheferna som avgör hur de centrala riktlinjerna ska tillämpas och hur noggranna kontroller av behörighet och kompetens som ska göras. Men även om de och de som är personalansvariga är kompetenta och gör kontroller i viss utsträckning saknas det enligt revisorerna direktiv och specifika krav på vårdgivarna i rekryteringsprocessen.

Godtycke får spelrum

Det leder till en systematisk brist i den interna kontrollen. Kultur och individuellt godtycke får spelrum.

Bristerna i kontroller gäller oavsett om den sökande är känd inom Region Skåne eller har rekommenderats av någon inom det egna nätverket.  Än värre blir det då personal anlitas från bemanningsföretag. Då förlitar sig de flesta vårdgivarna helt på att bemanningsföretaget har gjort de kontroller som behövs och gör därför inga egna.

Granskningen har omfattat all offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Region Skåne. Revisorerna ser inga större skillnader mellan vårdgivare inom primärvård och specialiserad vård eller mellan offentligt och privat.

I granskningen har ingått 300 slumpmässigt utvalda rekryteringar av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Revisorerna kunde sällan följa rekryteringsprocessen i personalakterna.

Vill ha svar i april

Nu rekommenderar de regionen att skapa enhetliga riktlinjer och krav på vilka kontroller som ska föregå en rekrytering och vad som ska finnas i personalakterna. De föreslår också att den legitimerade personal som hanterar rekryteringsfrågor ska utbildas och genomföra löpande kontroller av vårdgivarnas kontroller.

Senast den åttonde april vill revisorerna på få svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden på hur förändringarna ska gå till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida