”MR bättre än ultraljud för diagnos av prostatacancer”

”MR bättre än ultraljud för diagnos av prostatacancer”
Det finns evidens för att undersökning med magnetkamera är bättre än dagens metod, som är ultraljud. Foto: Istockphoto

Sverige bör utveckla undersökningar med magnetkamera och riktade vävnadsprover, anser en grupp läkare.

De senaste åren har det visat sig att en form av undersökning med magnetkamera med riktade vävnadsprov kan identifiera de allra allvarligaste fallen av prostatacancer, skriver en grupp urologer i en debattartikel i Läkartidningen.

De menar att kunskapsutvecklingen visar att de svenska röntgen- och urologienheterna bör utveckla magnetkameraundersökning med riktade vävnadsprover, så kallade multiparametrisk magnetresonanstomografi, mpMRT. De konstaterar att det kommer att ta tid att utveckla kompetensen hos röntgenläkare och urologer tillsammans och att initiativ bör tas snarast.

Fler fall upptäcktes

När diagnostiken med PSA, prostataspecifikt antigen, i kombination med ultraljudsledda vävnadsprov började användas på 90-talet upptäcktes allt fler fall. Till att börja med var entusiasmen stor, men det visade sig att hälften av cancerfallen var ”kliniskt insignifikanta”, det vill säga inte orsakade symptom ens på lång sikt.

Artikelförfattarna menar att den metoden leder till överdiagnostik av betydelselös cancer, samtidigt som många allvarliga tumörer missas. Magnetkamera med riktade vävnadsprov hittar de flesta fallen med allvarlig cancer, men inte små, beskedliga prostatatumörer. Därför menar de att MR kan minska överdiagnostik av obetydlig cancer.

SBU skrev rapport

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publicerade i början av 2014 en rapport om bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer. Deras slutsats var att dagens kunskapsläge inte motiverade mer avancerade metoder rutinmässigt.

Nu menar debattartikelns författare att ett stort antal studier har publicerats sedan dess och att evidens finns att magnetkamera med riktade vävnadsprov är bättre än dagens ultraljudsledda undersökning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida