5 frågor. Vad är sjuksköterskors
roll Lisbeth Löpare Johansson?

Det är av största vikt att sjuksköterskor är delaktiga i de svåra besluten i livets slutskede, anser vice ordföranden i Vårdförbundet.

ETIKDEBATT. Som ledamot i både Smer, Statens medicinsk-etiska råd, och Sjuksköterskornas etiska råd har Lisbeth Löpare Johansson god inblick
i de senare årens etiska diskussioner om avbrytande av livsuppehållande behandlingar, liksom argumentationerna kring begreppet läkarassisterat självmord.

Hur berörs sjuksköterskor av de diskussionerna?
Sjuksköterskor berörs i allra högsta grad. Många är nära involverade i vården av patienter i livets slutskede. Omvårdnadskunskap är dessutom central för en god vård i livets slut.

Hur involverade är sjuksköterskor i de processer som föregår beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling?
Vård i livets slut förekommer i de allra flesta verksamheter så som intensivvård, avancerad vård i hemmet, i särskilda boenden för äldre och inom palliativa enheter. Inom vissa verksamheter är sjuksköterskor involverade, men överlag
behöver sjuksköterskors roll i de viktiga processerna lyftas fram.

Vad är viktigast för att stärka sjuksköterskors inflytande?
Att öka processtänkandet och det tvärprofessionella samarbetet och att vården utgår från en tydlig etisk värdegrund. Avbrytande av livsuppehållande behandlingar handlar inte enbart om läkares beslut, utan måste föregås av en process där man använder många olika kunskaper och erfarenheter och där patienters och närståendes vilja självklart är central.

Det är viktigt att inte enbart ha medicinskt fokus. Det blir felvisande att säga: nu kan vi inte göra mer. Även om man inte fortsätter med en kurativ, medicinsk behandling så finns det möjlighet att sätta in omvårdnadsbehandlingar för
att lindra patientens ångest och smärta och därmed möjliggöra livskvalitet den sista tiden i livet.

Kan den medicintekniska utvecklingen bli en anledning till att sjuksköterskeutbildningarna behöver satsa mer på etikutbildning?
Det är oerhört viktigt att etiska diskussioner genomsyrar sjuksköterskeutbildningen. En medicinteknisk utveckling som gör att sjukvården kan bedriva alltmer avancerade behandlingar ställer oss inför viktiga etiska frågeställningar och utmaningar.

Hur kommer Vårdförbundet att arbeta med dessa frågor?
Vi är bland annat involverade i Socialstyrelsens arbete med att se över de allmänna råden inför ställningstaganden vid avslutande av livsuppehållande behandlingar. I det arbetet vill jag involvera medlemmar som har kunskap och erfarenheter på området för att kunna bidra till en bra utveckling.

WEBBTIPS:
 www.smer.se
www.swenurse.se Gå till om oss/verksamhet/etik

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida