Etik

Liv och död. Livsuppehållande behandling från början till slut?Martin Ingvar, Hugo Lagercrantz, Niels LynŸe, Carl Johan Fürst, Johan Frostegård, Elisabeth Rynning?Karolinska institutet University press 2009?www.kiup.se?isbn 978-91-85565-26-9??

4 december 2009

Ska alla liv räddas oavsett vilken livskvalitet personen bedöms kunna få? Vem ska besluta om och hur ditt liv bör avslutas, om du själv inte är beslutskompetent??

Frågorna kring hur livet ska börja och hur det ska sluta är svåra och komplexa och författarna ger sin syn på dem utifrån sina respektive professioners kunskap och erfarenhet. ?

Att all behandling ska gagna patienten och utgå från individens vårdbehov är alla eniga om. Respekten för patientens autonomi bör också stå över alla andra etiska ställningstaganden. Att alla ska ha samma möjlighet till en trygg och adekvat vård i det palliativa skedet, oavsett var i landet man bor, framstår som en mänsklig rättighet som ännu inte fungerar i praktiken. ?

Författarna önskar en öppen och fortsatt dialog mellan läkare och den döende, och inte minst de anhöriga, under hela sjukdomsförloppet; när döden är oundviklig ska de beslut som behöver tas vila på bästa möjliga grund. PS-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida