Etikprofessor vill att döende patienter ska få hjälp att avsluta livet

Etikprofessor vill att döende patienter ska få hjälp att avsluta livet
Det bör vara möjligt för läkare att skriva ut ett läkemedel till dem som vill avsluta sitt liv själva, anser Niels Lynöe. Foto: Colourbox.

Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, tycker det är självklart att svårt sjuka människor i extrema fall ska få hjälp att dö.

För det lilla fåtal människor som går en olidligt plågsam död till mötes bör möjligheten finnas att med läkarhjälp avsluta sitt liv, sade han under en paneldebatt som avslutade den första dagen av en nationella konferens om palliativ vård som hålls i Stockholm.

 

Niels Lynöe, som fram till årsskiftet satt i Statens medicinsk-etiska råd, Smer, hävdade att när palliativ vård och sedering inte räcker, bör det vara möjligt för läkare att skriva ut ett läkemedel till dem som vill avsluta sitt liv själva.

Inte aktiv dödshjälp

Det handlar inte om en aktiv handling från läkarens sida, betonar han, utan om en möjlighet för en patient som befinner sig i livets slutskede och har ett lidande som upplevs som outhärdligt.

En förutsättning är att patienten ska vara kapabel att själv ta läkemedlet – eller inte. Anhöriga ska inte involveras och hjälpa till.

Vi måste respektera de här patienternas rätt att själva bestämma, sa han.

Palliativ vård är grunden 

Men Niels Lynöe stod inte oemotsagd. Sjuksköterskan Anette Henriksson, som i många år har arbetat med palliativ vård och nu är doktorand, lyfte den palliativa vårdens och omvårdnadens stora betydelse för god vård i livets slut.

Hon frågade sig om inte vissheten att man som patient kan vara säker på att få ha kända människor omkring sig, lyssna till musik man tycker om eller ligga skönt i sin säng också påverkar upplevelsen i livets slut.

Man hittar hela tiden nya värden i livet. Hur ska jag kunna veta hur det kommer att bli längre fram, funderade hon.

Smer vill ha utredning

Eftersom avgöranden i livets slut är så svåra och det råder oklarheter om vad som gäller vill Smer att dessa ska belysas.

2008 överlämnade rådet en skrivelse till regeringen, se faktaruta, med önskan om att avgöranden kring livets slut skulle utredas, men något sådant initiativ har inte tagits från regeringens sida. Tvärtom har det framgått i debatten att regeringen inte planerar någon utredning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida