Nya behandlingsmetoder ska analyseras etiskt

Nya diagnos- och behandlingsmetoder ska bedömas ur individ- eller samhällsetiska aspekter innan de omsätts i praktisk hälso- och sjukvård. Det föreslår arbetsgrupp inom socialdepartementet i en departementspromemoria som just nu är ute på remiss. 

24 oktober 2008

Utvecklingen inom medicinsk forskning ger i dag möjligheter som kan få stora etiska konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Därför tillsattes en arbetsgrupp för att utreda behovet av en etisk analys innan steget tas från forskning till praktisk användning i vården.

Det kan handla om metoder som aktualiserar svåra etiska frågeställningar för individen eller samhället, och det kan gälla frågor som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet. Exempel på forskningsresultat som är förknippade med svåra etiska frågeställningar är nya metoder för fosterdiagnostik.

Införs i hälso- och sjukvårdslagen

Arbetsgruppen föreslår att kommunerna och landstingen ska ansvara för att en bedömning görs av diagnos- eller behandlingsmetoder utifrån individ- och samhällsetiska aspekter, innan de börjar användas i vården. En bestämmelse om etikbedömning ska föras in som en särskild paragraf i hälso- och sjukvårdslagens avsnitt med gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Ska privata omfattas? 

Om den nya lagen ska gälla även privatfinansierad vård framgår inte i förslaget. Sveriges kommuner och landsting påpekar i sitt remissvar att en sådan bestämmelse bör omfatta alla vårdgivare.

Lena Rehnberg på Socialdepartementet, som har varit ordförande i arbetsgruppen, förklarar att de vårdgivare som har avtal med ett landsting eller en kommun också kommer att omfattas av lagen.

Däremot vidgår hon att det i arbetsgruppens förslag inte framgår om den ska gälla även privata vårdgivare utan avtal. Det är en av många frågor som arbetsgruppen kommer att ta ställning till i det beredningsarbete som nu tar vid. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida