Värdegrund lagstiftas

I en kommande lagrådsremiss föreslår regeringen att en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen ska införas i socialtjänstlagen, SoL. 

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag skriver äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att en nationell värdegrund ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Aspekter som på det sättet kan göras tydliga är integritet i privatlivet och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska känna trygghet.

Arbetsledare utbildas

För att finansiera införandet av den nationella värdegrunden anslår regeringen 90 miljoner kronor för 2010 och därefter 80 miljoner årligen. Pengarna ska bland annat finansiera kompetensutveckling för arbetsledare och biståndshandläggare i äldreomsorgen.

Äldre människor ska också så långt det är möjligt själva kunna välja när och hur de ska få hjälp, oavsett om de bor kvar i sitt eget hem eller i särskilt boende. Kommunerna ska också med hjälp av en lagändring kunna kompensera enskilda personer som inte har fått det bistånd som socialnämnden har garanterat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida