”Värdegrundsutredningen borde gälla all äldrevård”

Visst är det bra att äldres värdighet lyfts fram, men det räcker inte för Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Hon vill ha en större utredning där både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ses över.

Den värdighetsutredning som i dag överlämnades till regeringen siktar in sig på hur äldreomsorgen ska förändras så att de som har insatser därifrån, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Men Anna-Karin Eklund tycker att utredningen är för begränsad. Visserligen är det bra att den har kommit till stånd, men hon är kritisk till att fokus ligger på bistånd och biståndshandläggarna som yrkesgrupp.

– Det handlar om så mycket mer. Socialtjänstlagen, där biståndet regleras, är utformad för att passa människor som behöver tillfällig hjälp för att sedan kunna klara sig själva. Men så ser inte verkligheten ut. Äldre som får bistånd kommer att behöva alltmer hjälp. Därför behöver många fler yrkesgrupper vara med i planeringen, säger hon.

Bättre med hälsoperspektiv

Anna-Karin Eklund anser att det hade varit bättre att utgå från ett hälsoperspektiv, eftersom det hade gjort det tydligare att det handlar om äldre i alla vårdsammanhang, inte bara kommunernas äldreomsorg.

Det betyder inte att hon är kritisk till utredningen som helhet. Tvärtom. Där föreslås att en nationell värdighetsgrund ska införas, som ska tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Även på lokal nivå ska en frivillig värdegrundsmärkning kunna utformas. Det tycker hon är särskilt bra.

– Man behöver känna sig trygg i att gemensamma värderingar råder på arbetsplatsen. Därför är det bra att behovet av att ha en gemensam värdegrund på en arbetsplats har lyfts i utredningen. Värdegrunden är en del i omvårdnaden och etiken, och därmed i yrket.

Samtal om gemensamma värderingar

Att komma fram till gemensamma värderingar beskriver hon som ett ständigt pågående arbete som kräver kommunikation arbetskamraterna emellan. Ett sätt kan vara att ha regelbunden handledning, där personalgruppen samtalar om situationer där den äldres värdighet inte har satts i första rummet. Anna-Karin Eklund är noga med att skilja mellan värdighet och värderingar.

– Mitt handlande kan ha stämt överens med mina värderingar, men det behöver för den skull inte ha varit värdigt för den äldre person jag vårdade. När man lär känna en person lär man sig vad som är värdighet för henne, säger hon.

Anna-Karin Eklund har suttit med i den expertgrupp som har bistått utredaren Thorbjörn Larsson under utredningens gång. I dag lämnade han över betänkandet ”Värdigt liv i äldreomsorgen” till regeringen.

Läs mer: www.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida