Vi-känsla. Diskussioner om omtankeoch respekt ökade sammanhållningen

Värdegrundsarbete kan också innebära att en arbetsgrupp diskuterar hur de vill vara mot varandra. Medarbetarna på medicinska specialistkliniken har satt umgängesregler på pränt.

8 februari 2012

Bättre patientbemötande var ett av målen när klinikledningen ville att medicinska specialistklinikens nästan 400 medarbetare skulle genomföra ett värdegrunds­arbete. Diskussioner om hur de ville vara mot varandra fick upp viktiga frågor till ytan — även på enheter där det inte fanns problem.

Det är ett par år sedan som vårdenhetschefen Anna Nilsson, vid den medicinska specialistenheten på lasarettet i Motala, fick uppdraget att genomföra värdegrundsarbetet bland sina 32 medarbetare.

Var och en fick skriva ner vad de tyckte var viktigast, både för patientarbetet och för sammanhållningen i arbetsgruppen. Sammanställningen handlade mycket om respekt, omtanke, hjälpsamhet, ärlighet och rak kommunikation.

— Vi pratade om hur vi var mot varandra och diskuterade olika ords innebörd. Vad sådant som: allas lika värde, engagerat medarbetarskap, stödjande ledarskap och vård på rätt nivå egentligen betydde. Reflexionen gjorde orden mer konkreta, säger Anna Nilsson.

Diskussionerna, som att alla ska ha lika lång rast och att sammanhållningen i gruppen borde bli bättre, blottade sådant som man hade retat sig på. Arbetet med att ta fram en värdegrund blev starten på något nytt.

— Vi är inga övermänniskor, men har blivit bättre på att fråga varandra hur det är — och på att ge ärliga svar. Vi har också blivit bättre på att acceptera varandras olikheter och kompetenser. Vi-känslan har blivit starkare, säger Anna Nilsson.

Den verkliga utmaningen är att få värdegrunden att bli mer än fina ord. Arbetsplatsträffarna avslutas med att alla tar upp sådant som är viktigt för dem. Som en påminnelse om hur de vill vara mot varandra finns två tavlor med värdegrundstexten i personalrummet. Att hålla värdegrunden levande kräver ständig utvärdering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida