2008 – ett år att minnas

Konflikt, fyra kongresser, ny förbundsstyrelse…listan över extraordinära händelser kan göras lång.

Vårdförbundet satte under året tydliga spår i samhälls­debatten och diskussionen om hur man värderar kvinno­dominerade grupper med akademisk utbildning. Inte minst blev det också ett år som gett oss själva ny fart och nya initiativ i att utveckla den egna organisationen. Med en ny vision som riktmärke tar vi nu tag i planeringen framåt. Kongressen slog fast att vi ska ha tre strategiska fokus kring vilka vårt arbete ska centreras denna kongressperiod: säker vård, villkor och profession.

I december meddelade Högskoleverket att flera lärosäten fråntas examensrätten för en rad utbildningar inom våra yrken. Det handlar vid två lärosäten om sjuksköterskeutbildningen, två specia­listsjuksköterskeutbildningar, en röntgensjuksköterskeutbildning och två utbildningar för biomedicinska analytiker. Vi förutsätter nu att det görs genomgripande arbeten för att förbättra utbildningarna. Landsting och kommuner måste också ta sitt ansvar för att den verksamhetsförlagda delen av utbildningen når en högre kvalitet. Vi vill också se ett intensifierat arbete för att få en bättre koppling mellan akademi och klinik. Kliniska adjunkter och lektorer borde vara en självklarhet i verksamheten.

Utbildningarna inom våra yrken spelar en mycket viktig roll för att tillgodose behovet av välutbildad arbetskraft inom vården. De är också viktiga faktorer i utvecklingen av hela området hälsa, vård och omsorg. Utbildningen lägger grunden för respektive yrke samt för forskning och utveckling. Den brist på engagemang som fått lärosätena att mista sin examensrätt visar tyvärr på ett samband mellan hur de värderar våra yrkesutbildningar och hur den kunskap som vi bidrar med i vården värderas.

På grund av indragningen av examensrätten står nu ett hundratal studenter utan studieplats. Samtidigt vet vi att drygt 25 procent av dem som i dag är yrkesaktiva inom våra yrken kommer att gå i pension inom en tioårs­period. Siffran stiger år för år. Speciellt tydligt märks detta i kommunerna, där medelåldern är något högre. Den redan rådande bristsituationen inom våra yrken riskerar alltså att förvärras och i och med det finns risk för att vårdens kvalitet försämras och många patienter blir lidande genom att exempelvis operationer måste ställas in. Det ger utan tvekan ytterligare ett starkt argument för vårdens arbetsgivare att trots rådande finanskris och hot om neddragningar ha en lönepolitik som är långsiktig och en personalpolitik som gör det attraktivt att jobba hos dem.

2009 blir med all säkerhet ett spännande »vårdår«. Bland annat ska regeringens föreslagna vårdval genomföras i hela landet, vårdgarantimiljarden ska börja delas ut och landstingens patientsäkerhetsarbete fortsätter. Vårdförbundets yrkesgrupper har en avgörande roll för att man verkligen ska nå resultat i det arbetet. Under det kommande året ska Vårdförbundet självklart fortsätta hålla samtalet levande kring hur kunskap ska värderas i samhället. Vi är auktoriteter inom våra kunskapsområden, det ska vi fortsätta att synliggöra på ett tydligt sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida