Början till förändring

Fokus. Ny organisation och ny stadga fokuserar på medlemsinflytandet och trycker på vikten av prioriterade mål.

2 april 2014

I slutet av förra året presenterade förbundsstyrelsen två förslag till ny organisation av Vårdförbundet. Det ena förespråkade färre och stora avdelningar – och det fick stöd från de stora avdelningarna. Det andra förespråkade fler och mindre avdelningar, vilket de mindre avdelningarna höll på.

?Det splittrade mottagandet ledde till omarbetning och ett nytt förslag. Nu ska kongressen ta ställning till fem bärande principer som kan ligga till grund för utvecklingen av organisa­tionen. ?

Den första principen slår fast att medlemsviljan ska stå i fokus. Förbundets arbete ska utgå från enskilda medlemmars behov. Inget nytt för ett fackförbundet, men ordföranden Sineva Ribeiro säger att det behöver understrykas.?

— Vi har sett i medlemsundersökningar att vi inte har levt upp till det medlemmarna vill ha av oss. Med den här principen vill vi att det ska framgå hur viktigt det är att få sin vilja företrädd oavsett var och för vilken arbetsgivare man arbetar.

?Den andra principen är att medlem väljer förtroendevald i Vårdförbundet. I dag kan förtroendevalda väljas av lokala styrelser eller av förtroendevalda på expeditioner. Tanken är att det ska vara medlemmar på årsmöten, eller i en valkrets på ett sjukhus, som gör valet.??Den tredje principen är att förtroendevald i Vårdförbundet är certifierad. Lokala företrädares varierande kunskaper har diskuterats länge och frågan om ett gemensamt kunskapsmaterial har återkommit på tidigare kongresser.?

— Med en certifieringsutbildning vill vi optimera förutsättningarna för varje förtroendevald att utföra sitt uppdrag. I dag varierar utbildningarna, både i längd och innehåll. Medlemmar ska möta förtroendevalda med samma kunskapsgrund, säger Sineva Ribeiro.??

Den fjärde principen handlar om avtalsråd. Enligt förslaget ska rådet bestå av tolv personer — tio som väljs av kongressen och två av för­bundsstyrelsen. Syftet är att öka insynen och bredda kunskapen under ett känsligt förhandlingsläge. Ordföranden tror att det kan väcka diskussion

?— Problemet med dagens avtalskongresser är att när de samlas är det bara förbundsstyrelsen och förhandlarna som har sett avtalsunderlaget. Jag skulle ha velat se en större uppslutning, men vi kan inte släppa avtalsunderlag till 190 kongressombud när vi är mitt uppe i känsliga förhandlingar.??

Den femte principen slår fast att Vårdförbundet ska vara en juridisk person. Det innebär gemensam ekonomi, årsredovisning, verksamhetsplan och gemensamma arbetsprocesser. Beslutet om en juridisk person togs redan för tolv år sedan, men har inte efterlevts.

?— Förbundsstyrelsen väljs av kongressen för att leda verksamheten under kongressperioden. Det är omöjligt om vi ska hantera 30 verksamhetsplaner och lika många ekonomier, säger Sineva Ribeiro. ?

Vilket av stadgeförslagen gillar du bäst?
Ordförande Sineva Ribeiro:
En juridisk person. En gemensam verksam­hetsplan och en gemensam ekonomisk ram ger oss förutsättningar att prioritera och omprioritera frågor. I dag vill vi omfamna så mycket att vi har svårt att fokusera på några viktiga områden. Vi måste fråga oss varför Vårdförbundet finns och vad som är vår idé.

Nya stadgar

I stadgarna formuleras grundläggande värderingar, organisation och arbetsformer. För första gången på tolv år ska en kongress ta ställning till ett förslag på nya stadgar. Här är några av punkterna:

  • Yrkesförbund. I förbundsstyrelsens förslag slås fast att Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Förbundsstyrelsen vill markera att professionens utveckling och fackliga krav på högre lön och bättre arbetsvillkor är två ben som ska vara lika starka.
  • Avtalsråd. Förbundsstyrelsen fattar beslut om centrala kollektivavtal efter samråd med avtalsrådet, som har haft insyn i förhandlingarna.
  • Karenstid. Medlemskapet träder i kraft den 1:a i månaden efter att ansökan om inträde har beviljats. Först tre månader efter att medlemsskapet har trätt i kraft har medlem rätt till ersättning från konflikt­fonden.
  • Mandatperiod. Kongressen ska sammankallas vart fjärde år, i stället för som nu vart tredje. Mandatperioden för avdelningsstyrelserna ska vara lika lång.
  • Medlemsinflytande. Ökat inflytande på alla nivåer; från dialog med förtroendevald till möjlighet att lämna förslag, både till sin avdelningsstyrelse och till förbundsstyrelsen, och få svar inom tre månader.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida