Långt mellan vision och verklighet

Vårdförbundets medlemmar ser inte mycket av det de lägger i begreppet patientsäkerhet i den dagliga vården. Det framgår av en enkätundersökning som förbundet presenterade i Almedalen.

I enkätens öppna svar lyfte medlemmarna fram vårdtagarnas inflytande, tid och resurser, samt kunskap i form av vetenskap och beprövad erfarenhet som förutsättningar för patientsäkerhet. Men bara fyra procent instämde helt i påståendet att det finns rutiner för att snabbt föra ut forskningsresultat och att den senaste kunskapen tillämpas i vården, medan var femte inte visste.

– Där finns en stor förbättringspotential, konstaterade Vårdförbundets vice ord­förande Lisbeth Löpare Johansson.

Till vårdtagarens inflytande räknade medlemmarna saker som patientens självbestämmande, att personalen lyssnar och tar vara på patientens kunskaper om sin sjukdom. Men också att vårdtagare ska kunna bidra till patientsäkerheten exempelvis genom frågor som: Du har väl tvättat händerna?

Tid att ge vård, inhämta kunskap och samråda med kolleger talar för patientsäkerhet, konstaterade de tillfrågade medlemmarna. Men stress, brist på tid och överbeläggningar talar emot.

Enkäten som genomfördes i juni besvarades av 755 medlemmar, men också av 140 kommunalråd med ansvar för sjukvårdsfrågor och av 12 landstingsråd. Om siffrorna var låga för användningen av forskningsresultat, så var de ännu lägre för påståendet att den av riksdagen beslutade etiska plattformen utgör en grund för fördelningen av resurser i vården. Bara 2 procent instämde helt och hela 46 procent sa att de inte visste. Bland politikerna instämde 6 procent helt medan 27 procent inte visste.

Att rätt till självbestämmande och integritet är en förutsättning för värdig vård instämde 56 procent av medlemmarna i jämfört med 39 procent av politikerna. Men att besluts- och styrsystemen i vården bidrar till detta skrev bara 1 procent under på. Nästan var fjärde tyckte att forskningsresultat från flera forskningsdiscipliner är viktiga utgångspunkter för styrning av vården.

Få ansåg att det finns bra underlag för att bedöma kostnadseffektivitet i vården: Två procent av politikerna och tre procent av medlemmarna ansåg att det finns det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida