Nya medlemsavgifter nästa år

Från och med 2009 höjs den lägsta medlemsavgiften till Vårdförbundet från 73 till 100 kronor per månad medan den högsta avgiften på 250 kronor blir kvar.

Det beslutades på kongressen samtidigt som det fastställdes att det därefter endast ska finnas tre avgiftsklasser, mot sex i dag. Den mellersta avgiften blir 170 kronor per månad.

I normala fall är det kongressen som beslutar om vilka avgifter medlemmarna ska betala. Men i samband med att förbundets rambudget behandlades beslutade kongressen att styrelsen på egen hand får ta beslut om att höja den med maximalt tio procent fram till 2011.

Anledningen är att det råder en viss osäkerhet kring förbundets intäkter de närmaste åren. För 2010 och 2011 väntas budgeten gå back med 6,1 respektive 16,7 miljoner kronor. Främst beroende på att medlemsintäkterna endast väntas öka marginellt medan kostnaderna ökar med inflationstakten.

Under kongressen behandlades tre motioner om sänkta medlemsavgifter. I en av dem föreslogs en sänkning av den högsta avgiften till 195 kronor. Detta för att locka tillbaka medlemmar som lämnat förbundet av ekonomiska skäl.

Men Conny Carlsson i styrelsen förklarade att det skulle krävas hela 22 000 nya medlemmar för att kompensera intäktsbortfallet. Därmed ansågs motionen besvarad.

För att göra det lättare att rekrytera fackligt aktiva på arbetsplatserna föreslogs också att just förtroendevalda borde få en lägre medlemsavgift. Motionen avslogs.

I den tredje motionen föreslogs att de som är långtidssjukskrivna borde omfattas av den lägre avgiften. Men eftersom avgiften baseras på inkomsten vann förslaget inte gehör hos kongressombuden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida