Personal inom psykiatri omedvetna om vad kontroll betyder för patienten

Personal inom psykiatri omedvetna om vad kontroll betyder för patienten
Inger Johansson berättade om hur det känns att vara frivilligt inlagd tillsammans med tvångsvårdade patienter. Foto: Conchi Gonzalez

På Vårdtågets stopp i Göteborg berättade sjuksköterskan Inger Johansson om kontroll och samspel inom den psykiatriska vårdmiljön.

Sjuksköterskan Inger Johansson är klinisk lektor vid högskolan i Skövde och har skrivit en avhandling om kontroll och samspel inom den psykiatriska vårdmiljön.

Hon anser att resursbrist är en anledning till att frivilligt vårdade patienter blandas med tvångsvårdade på låsta avdelningar eftersom ickelåsta avdelningar kräver ett annat sätt att arbeta.

Omedvetna

Men vad kontroll innebär för patienterna är personalen inte riktigt medveten om.

Inger Johansson har genomfört observationer och intervjuer med personal och patienter på en slutenvårdsavdelning med tolv vårdplatser. De flesta patienterna vårdades frivilligt, men under den tid hon befann sig där fanns också ständigt minst en tvångsvårdad patient.

Frågan hon ställde sig var om personal inom psykiatrin blir blind för vad frihetsinskränkning innebär för patienterna.

I underläge

Inger Johansson fann att kontroll ur patienternas perspektiv innebär att de känner sig i underläge, infångade, otrygga och iakttagna. Den låsta avdelningen innebär att de är beroende av personalen för att kunna röra sig.

– Låsta avdelningar för frivilligt vårdade patienter är en gråzon. Det innebär att deras frihet är inskränkt.

Ur personalens perspektiv innebär kontrollen att de blir väldigt sysselsatta med patienter som lämnar avdelningen. Det avbryter dem i andra arbetsuppgifter.

– Min studie visar att personalens kontrollerande roll är större än vad de är medvetna om.

Trygghet för personalen

Men samtidigt som kontroll över frivilligt vårdade patienter är komplicerat innebar det också trygghet för personalen. Vården upplevdes som mer säker, säger Inger Johansson.

Kontrollen verkade också åt båda håll. Även personalen känner sig kontrollerad och iakttagen av patienterna. På så sätt innebär kontrollen en viss maktkamp mellan personal och patienter.

Inger Johansson har funnit att det som händer på en psykiatrisk avdelning är en väv av samspel med inneboende maktskillnader och att personalen har ansvar för att detta samspel är gynnsamt för alla parter.

– Det är viktigt att personalen är medveten om vad hierarkier och makt betyder för patienterna. Som personal inom psykiatrin måste vi vara medvetna om vår kontrollerande roll- Målet är att patienterna ska ha medinflytande i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida