Samverkan i stället för revirtänkande

För att vården av personer med psykiskt funktionshinder ska fungera behövs en god samverkan mellan kommun och landsting, säger Annabella Magnusson, sjuksköterska och forskare.

Generellt fungerar samarbetet bättre på mindre orter, även om det finns undantag. Ett kort geografiskt avstånd visar sig gynna den personliga kontakten och motverka ett »vi och dom«-tänkande, något som vanligtvis försvårar mycket av samarbetet.

I en ny studie har Annabella Magnusson intervjuat kommunens boendestödjare och personal från den psykiatriska vården i Stockholm. Den visar att det fortfarande brister i samverkan mellan de båda huvudmännen.

Det dubbla huvudmannaskapet blev till när psykiatrireformen genomfördes i mitten av 1990-talet. Även om det nu har gått ett antal år sedan dess så hänger fortfarande skillnader i synsätt och ideologier kvar. En etablerad och, enligt Annabella Magnusson, förlegad uppfattning om skillnaden mellan kommuners och landstingens uppdrag är att sjukvården arbetar med det sjuka och kommunen med det friska.

Men för att dagens sjukvård och service för den aktuella gruppen ska lyckas med sitt uppdrag är det viktigt att förankra verksamheterna i ett helhetstänkande. Då måste man arbeta både med det sjuka och det friska hos män-niskan och inte låsa fast sig i gamla revir.

– Konsekvenserna av ett vi och dom-tänkande blir att man pratar över varandras huvuden. Att man inte arbetar för regelbundna gemensamma möten, gärna tillsammans med patienten, där patientens behov av vård och service diskuteras. Och att man fortsätter att ha två separata dokument där patientens behov av vård och service dokumenteras var för sig.

Detta är, menar Annabella Magnusson, ofta inte ett medvetet beteende, utan ett inövat sätt att se på saker och ting. För att en förändring ska komma till stånd måste båda parter reflektera över sig själva, sitt uppdrag och sitt eget agerande.

– Jag tror att lösningen ligger i att mötas och tillsammans lära av varandras kunskap. Vi behöver fråga oss: Vad bygger vi vår kunskap på? Hur ser vi på patientens integritet? Hur kan vi bäst förena de två kulturerna?

Erfarenheten visar att där det finns finansiell och politisk samordning kan samverkan lättare ske över gränserna, säger Annabella Magnusson.

– Det är framför allt vik­tigt att samarbetet utgår från ledningsnivå och är väl förankrat i organisationen.m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida