Coronakrisen

Stopp för nödfallsövertid

Stopp för nödfallsövertid
Sofia Lindström är vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Uppsala. Foto: Jenny Kallin.

Vårdförbundet i Uppsala kräver och räknar med ett stopp för nödfallsövertid med motiveringen att den akuta krisen är över. Arbetsmiljöverket har bedömt att regionen inte kan motivera övertiden längre.   

Sofia Lindström är iva-sjuksköterska på Akademiska sjukhuset och vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Uppsala. Hon har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om att de ska sätta ett slutdatum för Region Uppsalas användande av nödfallsövertid i covidvården.

Akuta krisen över

– Farhågan är att eftersom det inte finns något tak för nödfallsövertid så använder sig arbetsgivaren av den nu för att spara på den allmänna övertiden som det finns ett tak för. I höst måste vi jobba ikapp ett produktionsbortfall och då kan man inte säga att det handlar om nödfallsövertid, säger hon.

– Jag är rädd att man kommer köra slut på mina medlemmar för att man vill jobba ikapp vårdskulden helt enkelt.

Vårdförbundet menar att den akuta krisen  är över och att regionen måste börja agera utifrån att den nuvarande situationen är ett nytt normalläge. I ett svar på begäran skrev regiondirektören Johan von Knorring tidigare i juli att en pandemi fortfarande råder och att utvecklingen kan vända med kort varsel. Därför går det inte att förutse behovet av arbetskraft eller att göra en generell bedömning av vilken typ av övertid som kan bli aktuell.

Arbetsmiljöverket aviserar förbud

Den här veckan meddelade Arbetsmiljöverket att man överväger att besluta om ett förbud med hot om vite mot Region Uppsala. Förbudet gäller uttag av nödfallsövertid på det sätt som regionen har använt sig av hittills under coronakrisen – att all beordrad övertid som är kodad med corona räknas som nödfallsövertid. Arbetsmiljöverket förvarnar också om ett möjligt förbud mot att ta ut nödfallsövertid med hänvisning till covidvården om inte en individuell prövning för varje anställd har gjorts först.

Missa inte det senaste från Vårdfokus – prenumerera på vårt nyhetsbrev

De här förbuden gäller enligt veckans besked från Arbetsmiljöverket läkare, men Vårdförbundet har lämnat in samma begäran för sina medlemmar och räknar med att få ett likadant besked från myndigheten inom kort. Om förbuden träder i kraft gäller de från den 23 juli.

Regionen ändrar sig om nödfallsövertid

Arbetsmiljöverket bedömer att det inte längre finns förutsättningar att ta ut nödfallsövertid eftersom situationen inte längre kan kallas oförutsägbar. Kriterierna för att motivera sådan övertid enligt arbetstidslagens paragraf om ”en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren” är därmed inte längre uppfyllda, enligt bedömningen.

Region Uppsala har svarat Arbetsmiljöverket att sådana förbud inte blir nödvändiga eftersom arbetsgivaren förra veckan beslutade att sluta använda nödfallsövertid på det sätt som har gällt under våren. Från och med nu ska beslut om nödfallsövertid tas på individuell nivå eller per avdelning kopplat till yrkesgrupp med information till facken när så sker. 

”De har haft tid på sig”

Sofia Lindström väntar fortfarande på svar på sin begäran som är densamma som läkarföreningen lämnade in och räknar med att hon får samma besked för sina medlemmar. Vårdförbundet vill trots regionens besked fortfarande få ett slutdatum på papper från Arbetsmiljöverket. Något som är efterlängtat efter en tuff vår. Hon menar att regionen med de senaste månadernas erfarenheter i bagaget måste kunna ställa om verksamheten mer permanent även inför en eventuell andravåg av covidsmitta.

– Skulle det komma en våg till kanske det finns fog för att använda sig av nödfallsövertid igen, samtidigt som jag kan tycka att de har haft tid på sig att förbereda och planera för att undvika att behöva använda nödfallsövertid framöver även om det skulle hända, säger hon.

”Vem sjutton ska jobba i höst?”

På Akademiska sjukhuset i Uppsala meddelades nödfallsövertiden i april, men den har gällt retroaktivt sedan i mars, i vissa fall ända sedan februari, och nu menar Sofia Lindström att medlemmarna som jobbat med covidpatienter måste kunna räkna med mer återhämtning om vården ska fungera i höst.

– Det är jättemånga som har fått sin semester flyttad till hösten. Men vem sjutton ska jobba i höst då?

– Det är mina medlemmar som redan i dag är lojala mot både kolleger och patienter som kommer behöva jobba mer i höst och det är inte hållbart i längden, det är ingen som orkar det.

Övertiden anpassad till korta perioder

Hon är orolig över att regionen in i det längsta vill kunna ta ut övertid under nödfalls-etiketten för att spara på den allmänna övertiden, som är tydligt begränsad, till när den stora vårdskulden ska börja betas av.

– Vi har haft en dialog kring det här jag och arbetsgivaren och de är nästan kränkta över vilket dåligt förtroende jag har för dem. Jag tror inte att någon vill något illa, men det är ändå det som blir resultatet i slutändan, säger Sofia Lindström.

Den övertid som tagits ut under coronakrisens fyra månader saknar motstycke. Fram till en lagändring 2011 fick arbetsgivare bara ta ut nödfallsövertid under två dygn, sedan krävdes en dispens från Arbetsmiljöverket. Det visar att tanken på hur det skulle fungera mest handlade om att kunna mobilisera vid enskilda händelser som stora olyckor och liknande. Sofia Lindström vill att arbetsgivarna ska utvärdera pandemiarbetet för att vara bättre förberedda inför liknande situationer i framtiden.

– Vi behöver lära oss hur vi hanterar sådana här kriser, som är ihållande och långdragna. Alla säger att vi kommer få fler pandemier i framtiden och vi behöver lagar och avtal som reglerar hur vi gör då, nu är allt så anpassat till kortare händelser.

Arbetstidslagen

8 §

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid).

8 a §

Övertid utöver allmän övertid får tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (extra övertid).

Extra övertid och allmän övertid får tillsammans inte överstiga 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

9 §

Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfallsövertid).

Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtalsområde arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida