Vårdförbundet vill göra utbildningen fyraårig

Vårdförbundet har tagit videofilmer på nätet till hjälp för att sprida information om kongressen och bjuda in medlemmarna att delta i diskussionerna. De här kraven vill förbundsstyrelsen att kongressen ställer sig bakom:

– Fyraårig utbildning som leder till en magisterexamen.
– Merparten av lärarna ska ha doktorsexamen och forska parallellt med att de undervisar.
– En särskild organisation ska finnas i den kliniska verksamheten för dem som går specialistutbildningar.

I den Utbildningspolitiska idén har förbundsstyrelsen stakat ut vägen för den framtida utbildningen för förbundets fyra yrken.

Utgångspunkten är att sjukvård ges av människor åt människor. Den bygger på etik och grundläggande värderingar. Samtidigt ska vården utövas på så bra villkor som möjligt för dem som arbetar där.

Utbildningen är inte bara en inrikes fråga. eu:s direktiv är ett rättesnöre. Dessutom pågår Bolognaprocessen, där närmare 50 länder i Europa deltar.

Där ställs nya krav på hur utbildningen är utformad, bland annat att den ska leda till en magisterexamen (fyraårig utbildning) för att ge forskningsbehörighet.

En fortsatt förstärkning av de fyra yrkenas akademiska profil stödjer kunskapsutvecklingen inom vården, höjer statusen för Vårdförbundets medlemmar och bidrar till den värdeförändring som ska leda till bättre löner för medlemmarna.

Det gäller inte bara att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor följer forskningen och dess resultat, de ska själva bidra till den.

Lärarnas akademiska nivå ska höjas. Inom tio år bör minst 70 procent ha doktorerat. Alla ska dessutom ha högskolepedagogisk kompetens. De som har doktorerat bör också ha tillfälle att forska vid sidan av sin undervisning.

Det finns i dag en etablerad examensordning för specialistutbildning för sjuksköterskor – förbundsstyrelsen efterlyser detsamma för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

En särskild organisation ska, i samverkan med utbildningssamordnaren, byggas upp med utbildningsansvariga studierektorer/kliniska lektorer inom den verksamhetsförlagda utbildningen för dem som går en specialistutbildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är viktig, både när det gäller innehållet och vid examinationen. Förbundsstyrelsen vill att den ska få en tydligare akademisk profil. Bland annat ska det finnas kliniska professorer och lektorer kopplade till utbildningen. De som har huvudansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen ska ha minst en masterexamen (fem års utbildning) och en handledarutbildning.

Förbundsstyrelsen vill också att alla studenter vid sidan av den teoretiska exa­minationen ska genomgå en praktisk slutexamination. De ska också skriva ett examensarbete med koppling till det kliniska arbetet in­nan de får sin examen och sin legitimation.

Hela kongressmaterialet finns på www.vardforbundet.se/kongress2008

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida