Frågeakuten nr 9-2020

Frågeakuten nr 9-2020
Gravid? Då har du som är kommun- och regionanställd rätt att besöka mödravården på arbetstid.Illustration: Anna-Windborne Brown

I det här numret besvaras bland annat frågor som: Har jag rätt att gå till mödravården på arbetstid? Är löneförhandling och lönerevision samma sak? Vad kan jag göra om jag upplever mig diskriminerad på mitt jobb?

10 november 2020

Får jag gå till mödravården på arbetstid?

Jag är höggravid och undrar om jag som anställd i regionen har rätt att gå till mödravården på arbetstid?

Svar: Inom kommuner och regioner har anställda som är blivande föräldrar rätt till ledighet med bibehållen lön för besök på mödravårdscentral upp till två gånger, om det är nödvändigt att besöket sker under arbetstid.

Semesterrätt för vikarie

Mitt vikariat i kommunen sträcker sig över perioden 1 september 2020 till den 31 december 2021. Har jag rätt till betald semester nästa sommar?

Svar: Ja det har du. Eftersom ditt vikariat är längre än tre månader tjänar du in semester varje månad du arbetar, även under innevarande år. Nästa år kommer du att tjäna in full semester och har rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet på sommaren med semesterlön.

Förhandling och revision

Är löneförhandling och lönerevision samma sak?

Svar: Nej, det är inte samma sak. Du kan som arbetstagare löneförhandla när du byter anställning, titel eller ditt anställningsavtal ska skrivas om. Då förhandlar du om din lön och andra anställningsvillkor. Det sker innan du har tackat ja till anställningen. Om ni inte kommer överens kan du välja att tacka nej till anställningen. Lönerevision är en årlig justering av din lön i meningen att din erfarenhet ska värderas med högre lön. Varje år bör chef och medarbetare träffas i ett medarbetarsamtal där verksamhetens mål och din chefs förväntningar på dig tydliggörs. Före lönerevisionen ska chefen hålla ett lönesamtal med varje medarbetare som omfattas av revisionen. Då ska chefen återkoppla till medarbetarsamtalet och berätta för den anställde hur hen bedömt de arbetsinsatser du gjort det gångna året. Chefen ska kunna motivera ett lågt lönepåslag såväl som ett högt och den anställda ska få möjlighet att diskutera de bedömningar som gjorts.

Bemanningsföretag

Var kan jag få information om olika bemanningsföretag och vilka som har schysta villkor?

Svar: Bästa överblicken får du genom att gå in på www.bemlo.se. Det är en webbplats som Vårdförbundet samarbetar med. Här har sjuksköterskor betygsatt företagen, så du kan se hur andra upplevt att arbeta för dem. Det framgår också vilka företag som har kollektivavtal.

Diskriminering på arbetsplatsen

Vad kan jag göra om jag upplever mig diskriminerad på mitt jobb?

Svar: Om du som arbetstagare upplever att du blir annorlunda behandlad på ditt arbete måste det kopplas till diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande uttryck, ålder, etnicitet, religion- och trosutövning, sexuell läggning och funktionshinder) för att diskriminering ska ha ägt rum. Du kan uppleva sämre lön, sämre arbetsvillkor, möjligheter till anställning/befordran och sämre bemötande utan att det behöver handla om diskriminering. Misstanke om diskriminering är viktig att ta på allvar men kräver en ordentlig utredning. Du behöver undersöka och dokumentera situationer och observationer kring beteenden och bemötanden som talar för din sak. När dokumentationen blir så pass omfattande och faktisk att man kan anta att du blivit utsatt för diskriminering (DL kap 6§3) övergår utredningsplikten till arbetsgivaren.

Hur kan jag höja min lön?

Jag vill ha en bättre löneutveckling. Vad kan jag göra?

Svar: Egentligen är det bara när du byter tjänst eller befattning som du har chans att påverka ditt löneläge mer kontrollerat. Vid en löneförhandling har du alltid chansen att tacka nej till tjänsten, vilket gör arbetsgivaren mer benägen att tillmötesgå ditt löneanspråk. Löneförhandling innebär också mer metod och strategi än vad man kan tro så det hjälper att öva på det. Ring Vårdförbundet Direkt om du behöver ta fram en förhandlingsstrategi. Under pågående anställning äger arbetsgivaren lönefrågan vilket gör att lönerevisionen mer kan ses som en justering i höjd med arbetsgivarens budgetramar kontra samhällsekonomin i övrigt. Den stora löneutvecklingen sker alltså inte här, även om revisionen kan underbygga lojalitet och god relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Är relationen inte gynnsam? Byt arbetsgivare!

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben: vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida