Frågeakuten nummer 3-2020

Frågeakuten nummer 3-2020
Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvarar vi frågor om bl a: etiska konflikter i arbetslivet, veckoarbetstid, ifrågasatt sjukskrivning, lönesamtal och indragen semester på grund av corona.

Vill inte höra alla detaljer om patienterna

Jag arbetar i ett team och vi har regelbundna möten om patienternas behandling, där all personal i teamet deltar. På konferensen går man igenom remisser och diskuterar de patienter som man har behov av att ta upp. Alla sitter med och lyssnar, även när man inte är direkt involverad i en patient. Är det korrekt ur sekretess- och tystnadspliktsynpunkt att enskilda patienter diskuteras inför hela teamet? Jag upplever en etisk konflikt i detta.

Svar: Rent juridiskt bör detta inte vara ett problem, men det kan ändå vara en etisk fråga. Juridik och etik går inte alltid hand i hand. Man borde delvis kunna lösa detta genom att utesluta personuppgifter och de uppgifter som inte är intressanta för övriga deltagare att känna till. I Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23, bilaga 4, s. 55) finns detta uttalande som kanske kan vara svar på din fråga: ”De som medverkar vid en röntgenrond deltar i vården av patienten. Vårdgivaren ansvarar för att organisera det dagliga arbetet på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Det innebär till exempel att vårdgivaren måste använda den kompetens som finns i verksamheten på ett effektivt sätt. Många vårdgivare har därför organiserat arbetslag som består av flera medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter som samarbetar med varandra i den patientnära vården. Det är också vanligt att olika yrkesutövare bidrar med sin kompetens genom att delta i olika typer av ronder, till exempel röntgenronder. Den som medverkar i en sådan rond för att bidra med sin kompetens behöver inte delta i patientens vård på något annat sätt för att få medverka under ronden och ta del av nödvändiga uppgifter om patienten. Eftersom det är vårdgivaren som organiserar arbetet och bestämmer vad som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter kan medarbetarna känna sig trygga med den personuppgiftshantering som är nödvändig även i sådana sammanhang.”

Vad är veckoarbetstiden?

Jag jobbar dag/kväll/helg/natt i en region. Vad är min veckoarbetstid?

Svar: Om du jobbar dag/kväll/helg/natt är den ordinarie veckoarbetstiden 38 timmar och 15 minuter. Vid minst tre nätter per fyra veckor blir veckoarbetstiden 36 timmar och 20 minuter. Vid minst fem nätter per fyra veckor blir veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Det kan dock finnas lokala arbetstidsavtal som är bättre än det centrala avtalet.

Chefen ifrågasätter min sjukskrivning

Min chef säger att det blir mer att göra för mina kollegor när jag är frånvarande en dag i veckan och frågar varför jag behöver vara sjukskriven.

Svar: En läkare avgör om man ska vara sjukskriven och hur mycket och hur länge sjukskrivningen ska vara. En chef ska inte skuldbelägga en medarbetare för att denne är sjukskriven. Man är sjukskriven så länge som en läkare anser att det finns skäl till det.

Dags för lönesamtal

När ska vårens lönesamtal genomföras i regionen?

Svar: Utgångspunkten i löneavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK 19) är att lönesamtalen ska vara genomförda före den 1 april 2020. På varje förvaltning eller liknande görs en tidsplan för lönerevisionsarbetet, som stäms av med Vårdförbundets lokala förtroendevalda. Fråga förtroendevald på din arbetsplats om tidsplanen. Vi misstänker att det kan bli fördröjningar i år, då 2019 års lönerevision blev väldigt försenad. Blir revisionen senarelagd kommer den nya lönen att betalas ut retroaktivt från och med den 1 april. Är du osäker på när ditt lönesamtal ska äga rum, mejla gärna din chef och fråga.

Särskilt yrkesskicklig — hur länge?

Jag blev en av de särskilt yrkesskickliga i lönerevisionen 2019. Är jag garanterad att räknas som särskilt yrkesskicklig även i 2020 och 2021 års lönerevision?

Svar: Vårdförbundets uppfattning om löneavtalet är att kunniga och erfarna ska få en kraftfull löneutveckling under de tre år som avtalet löper. Det innebär att samma personer ska prioriteras även 2020 och 2021. Tanken är att din lön ska stiga med cirka 10 000 kronor under avtalsperioden.

Chefen vill att jag byter pass

Jag jobbar i en region. Min chef vill att jag ska byta ett pass nästa vecka. Måste jag godta detta?

Svar: Du är skyldig att byta pass. Sker tillsägelsen mindre än tio dagar innan har du rätt till ersättning för förskjuten arbetstid. Sker tillsägelsen mer än tio dagar i förväg utgår ingen ersättning. Arbetsgivaren kan beordra till och med dagen innan bytet ska ske. Arbetsgivaren ska dock ta hänsyn till om det finns synnerliga skäl till att inte byta pass, till exempel om du inte har barnomsorg.

Corona stoppar min semester

Jag har fått semester beviljad. Nu vill arbetsgivaren återta den eftersom jag behövs i arbetet mot coronaviruset. Vad gäller?

Svar: Redan beviljad semester, som inte är påbörjad, kan som huvudregel inte återtas. Arbetsgivaren kan i undantagsfall återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser, till exempel vid en epidemi och att det finns starka skäl utifrån verksamheten. Ersättningar kan då utges för dina kostnader.

MER OM CORONA
Fler frågor och svar om coronaviruset hittar du på vardforbundet.se.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben:
vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida