Debatt: Gör ungdomsmottagningar obligatoriska i hela landet

Ungdomsmottagningarna måste likställas med mödra-, barn- och skolhälsovård. Det är helt orimligt att de är ett frivilligt åtagande för landsting och kommuner. Det skriver tre debattörer i Dagens Nyheter i en kommentar till en ny sexualstudie som läggs fram i dag.

Problemen med den stora variationen bland landets ungdomsmottagningar har  framförts förut. Redan 2008 visade Socialstyrelsens inventering att bemanningen på ungdomsmottagningarna var ojämn, att personalen ofta saknade kompetens och att öppettiderna varierade mellan 2 och 52 timmar per vecka.  

Det måste till en nationell styrning av ungdomsmottagningarna kom regeringens utredare Anders Milton fram till 2009 när han såg över det förebyggande arbetet mot oönskade graviditeter. Samma sak kom Folkhälsoinstitutet fram till i sin rapport om sexuell och reproduktiv hälsa förra året. 

Uppgradera kondomens status 

En ny rapport från Göteborgs universitet som har gjorts på Smittskyddsinstitutets uppdrag, sexualstudien Ung KAB09, presenteras i dag. Samtidigt lyfter debattörer problemet igen på Dagens Nyheters debattsida. Regionöverläkare Karin Stenqvist och vårdutvecklaren Stefan Laack, båda vid Hiv-prevention i Västra Götaland, och Barbro Lennéer Axelsson universitetslektor i psykologi/socialt arbete vid Göteborgs universitet tycker det är dags att ungdomsmottagningarna uppvärderas och likställs med mödra-, barn- och skolhälsovård.

”Vi måste utgå från ungdomarnas behov av fördjupade samtal om sexualitet och relationer och identifiera de särskilt riskutsatta. Endast då kan arbetet för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter bli framgångsrikt”, skriver de tre.

Saknar kunskap om könssjukdomar

Över hälften av ungdomarna i UngKAB09 tyckte inte att de hade fått tillräcklig kunskap om könssjukdomar och hiv. Skribenterna anser att det är dags att uppgradera kondomens status och att se den som ett adekvat skydd mot såväl oönskade graviditeter som könssjukdomar.

Av de unga mellan 15 och 29 år som besvarade UngKB09 använde bara cirka 30 procent kondom vid det senaste samlaget. Enligt skribenterna var den siffran 52 procent 2002. 

Riskgrupper

De ungdomar i studien som hade haft oskyddat sex med en tillfällig partner var överrepresenterade bland högkonsumenter av alkohol och droger och bland dem som haft en tidig sexuell debut eller varit utsatta för sex mot sin vilja. De hade också haft betydligt fler sexpartners under det senaste året jämfört med de andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida