Ensamma äldre vänder sig oftare till akuten

Ensamma äldre vänder sig oftare till akuten
Elin Taube har studerat i vilken grad känslan av ensamhet påverkar äldres hälsa.

Sjuksköterskan Elin Taube vill se bättre stöd för äldre som lider av ensamhet och nedstämdhet.

Av över 800 tillfrågade personer äldre än 78 år uppgav drygt hälften att de i någon utsträckning kände sig ensamma.

Det visar sjuksköterskan Elin Taube i en avhandling som hon nyligen disputerat på vid Lunds universitet.

Många är så sköra att exempelvis en mindre infektion kan leda till en kraftig försämring av hälsotillståndet, vilket i sin tur leder till ökad vårdkonsumtion och behov av hjälp i det dagliga livet.

– Även om ensamheten inte alltid upplevs som besvärlig är det tydligt att de har sämre självrapporterad hälsa och lägre livstillfredsställelse, säger hon.

Elin Taube har också studerat hur ofta 65-åringar söker vård. Det visade sig att de som känner sig ensamma oftare söker upp läkare eller någon akutmottagning.

Enligt Elin Taube är det inte ensamheten i sig som kan kopplas till det högre utnyttjande av vård, snarare den nedstämdhet som många äldre lider av.

Som ett sätt att förebygga besök på akuten anser hon att exempelvis primärvården borde kunna erbjuda individuellt utformade stöd utifrån de sköra äldres specifika problem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida