Hälsosamtal med distriktssköterska gör de äldre friskare – men cheferna bromsar

Hälsosamtal med distriktssköterska gör de äldre friskare – men cheferna bromsar
Hemma har den äldre lättare för att styra samtalet till skillnad om det sker på en mottagning. Arkivbild: Colourbox

Äldre personer som får hälsosamtal hemma i den egna bostaden har bättre hälsa jämfört med andra jämnåriga, visar en studie som har genomförts av Centrum för allmänmedicin i samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm. Men många chefer tycker att det tar för mycket tid. Artikeln är uppdaterad 13/1 2011.

11 november 2010

Sedan 2008 erbjuds alla 75-åringar ett hälsosamtal, några har accepterat, andra har tackat nej. Dessutom har ett antal 65-69-åringar i socioekonomiskt utsatta områden erbjudits och genomfört samtal.

Goda erfarenheter

Erfarenheterna är goda. De som har fått ett hälsosamtal håller sig friskare, är piggare och rörligare och har mindre smärta. Det berättar Helena Sherman på Centrum för allmänmedicin, Cefam, distriktssköterska och doktorand och en av dem som medverkat vid studiens tillkomst.

– Vi har i vår studie från 2007 visat signifikant bättre hälsa hos dem som har fått hälsosamtal än för kontrollgruppen som inte har fått det.

Förklaringarna till varför deras hälsa är bättre är flera. Att besöka äldre personer i deras hem när man genomför ett hälsosamtal gör att de ”äger” hälsosamtalen till skillnad från om de äger rum på mottagningen. De äldre kan styra in samtalen på de frågor som är viktigast för dem. Dessutom blir det lättare för distriktssköterskan att förebygga risker i hemmet.

Hälsosamtalet – ett åtagande

Studien låg till grund för införandet av hälsosamtal med 75-åringar, som var en del i husläkarens åtagande när vårdvalet infördes i Stockholm. Av de som erbjöds samtal var det ungefär 30 procent som tackade ja.

Hinder på vägen är enligt rapporten bristande stöd från verksamhetschef, tidsbrist samt att det finns få distriktssköterskor på vissa husläkarmottagningar. Vaccinationskampanjen förra hösten drog också resurser.

Annat prioriteras

Helena Sherman möter dessa hinder mycket konkret i sitt arbete med att utbilda distriktssköterskor för hälsosamtal med 75-åringar.

– Jag har kontakt med distriktssköterskor flera gånger varje månad som berättar för mig att de inte får genomföra samtalen eftersom deras chef tycker att det tar för mycket tid. Och när de har lagt fram regelboken där det står att hälsosamtal ingår i uppdraget får de till svar att man måste prioritera.

Och då prioriteras akuta insatser mot dem som är sjuka.

Lagfäst samtal varje år i Danmark

Cefams undersökningar och också internationell forskning visar att hälsosamtal har en positiv effekt på hälsan, även om åsikterna om varför de har det går isär. I till exmpel Danmark har man också lagfäst hälsosamtal en gång om året för 75-åringar och äldre.

I ”hälsosamtal” slår man fast att dessa går att integrera i det dagliga arbetet på vårdcentralen, men att implementeringen tar tid eftersom de inte är en etablerad arbetsform hos majoriteten av mottagningarna.

Hälsosamtalen måste också prioriteras i det ordinarie arbetet. Fortbildningen som krävs måste också inbegripa verksamhetscheferna för att bli meningsfull.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida