Kvalitetsregister ska leda till bättre äldrevård

Socialstyrelsen slår fast att skillnaderna i kommunernas äldreomsorg är stora, men vet inte vad de beror på. Regeringens uppdrag att ta fram kvalitetsregister välkomnas både av Socialstyrelsen och Vårdförbundet.

Den borgerliga regeringen satsar, i likhet med den socialdemokratiska, på statliga stimulansbidrag för att få en snabbare utveckling inom äldrevården. Innan förra äldrevårdsministern lämnade sin post hann hon dela ut 600 miljoner till kommunerna för satsningar på äldre multisjuka. Pengarna skulle gå till mer läkartid, läkemedelsgenomgångar, nutrition och rehabilitering.

Nu presenterar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson en satsning på ungefär samma saker, men utan betoning på de svårast sjuka. I stället understryker hon att även det sociala innehållet i äldreomsorgen är viktigt. Och att Socialstyrelsen ska utveckla kvalitetsregister.

Arbetet har pågått ett par år 

? Vi har inte fått regeringsuppdraget ännu. Men ett arbete med att beskriva äldreomsorgens kvalitet har pågått under de senaste åren, säger Lennart Johansson, expert på äldreomsorgsfrågor på Socialstyrelsen.

Det behövs, konstaterar han. I slutet av förra veckan presenterade Socialstyrelsen en studie som slog fast att kostnaderna för äldreomsorgen varierar stort över landet och att glesbygd och ålderstruktur inte är hela förklaringen. Det finns inte någon känd förklaring till att skillnaderna är så stora.

? Vi har för dåliga underlag. Till exempel har kommuner och landsting inte tillräckligt bra personalstatistik, säger Lennart Johansson.

Undersökning på individnivå

Som ett led i att förbättra kvalitetsarbetet presenteras i oktober en registrering av äldreomsorgen på individnivå. Enligt Lennart Johansson har det stötts och blötts i åtskilliga år, men själv tycker han att det finns goda skäl att göra en sådan undersökning.

? Det är ett sätt att ta reda på om den förda politiken går åt rätt håll. Vad får de enskilda vårdtagarna ut av äldrevården och vad går våra skattepengar till? Det är frågor vi vill ha svar på.

Enkäterna ska ge svar på vad varje individ får för äldreomsorg och ska lämnas in till myndigheten varje år. Dessutom ska Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, enligt Maria Larsson, utveckla ett system för öppna jämförelser. En årlig enkät ska göras för att samla in data om kvaliteten i kommunernas äldreomsorg och landstingen hemsjukvård.

I regeringsuppdraget ingår också att på längre sikt ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer.

? Det är svårt att slå fast vad som är bra kvalitet, men det är en god början att vi nu tar reda på vad som görs ute i kommunerna, säger Lennart Johansson.

Viktigt återkoppla till verksamheten

Även Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund välkomnar regeringens satsning på öppna jämförelser, men säger att för att vara verkningsfulla är det viktigt att resultaten återkopplas till verksamheten.

? Det är oerhört viktigt att resultatmåtten formuleras utifrån vårdtagarens uppfattning om vad som är god vård och omsorg, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida